Mechanismy organických reakcí - P110002
Anglický název: Organic Reactions Mechanisms
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kovaříček Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : D110002
Je záměnnost pro: AP110002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2018)
Předmět se věnuje mechanismům důležitých organických reakcí a vlivu reakčních podmínek na průběh reakcí. Předmět je možné absolvovat v českém nebo v anglickém jazyce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

Studenti budou umět:

základní principy pro určení mechanismu organických reakcí

mechanismy multikomponentních reakcí

rozlišit homolytické a heterolytické reakce

základní mechanismy přechodnými kovy katalyzovaných reakcí

Literatura -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

Z: R. K. Parashar: Reaction Mechanisms in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, Inc., DOI:10.1002/9781118681299

D: Carey F.A., Sundberg R.J.: Advanced Organic Chemistry,Part A, Springer, New York, DOI:10.1007/978-0-387-44899-2

D: Carey F.A., Sundberg R.J.: Advanced Organic Chemistry,Part B Springer, New York, DOI:10.1007/978-0-387-71481-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Metody výuky -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

přednášky s praktickými příklady

Sylabus -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

Předmět se zabývá následujícími tématy:

  • Uvedení do problematiky studia reakčních mechanismů: Charakter a vlastnosti intermediátů, vliv reakční podmínek na mechanismus reakce, Hammondův postulát, princip mikroskopické reverzibility, Curtin-Hammettův princip. Příklady návrhů a ověření reakčních mechanismů.

  • Adiční reakce: Eletrofilní a nukleofilní adiční reakce. Mechanismy adičních reakcí na násobné vazby C-C a C-heteroatom. Mechanismy důležitých adičních reakcí, např. Wittigovy reakce, ozonolýzy.

  • Substituční reakce: Nukleofilní a elektrofilní substituce. Substituční reakce na sp2 a sp3 hybridizovaném uhlíku. Mechanismy významných jmenných reakcí.

  • Radikálové reakce: Základní principy radikálových reakcí. Mechanismy radikálových reakcí. Perzistentní radikály. Adice radikálů na násobné vazby, radikálové substituce. Příklady SET

  • Organokovové sloučeniny. Mechanismus přípravy Grignardových a organolitných činidel. Příprava funkcionalizovaných organokovových sloučenin. Základní mechanismy reakcí katalyzovaných přechodnými kovy. Praktické aplikace.

  • Multikomponentní reakce: Biginelliho reakce, Ugiho reakce, Passeriniho reakce, přechodnými kovy katalyzované multikomponentní reakce. Praktické aplikace multikomponentních reakcí.

  • Přesmyky: elektrofilní a nukleofilní přesmyky, mechanismy nejvýznamnějších přesmyků. Příklady jmenných reakcí.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (23.06.2018)

Účast na semestrálních testech a ústní zkouška.