Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů - P323002
Anglický název: Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Hrbek Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP323002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Výuka je zaměřena na principy separace látek pomocí kapalinové chromatografie, speciálně na výběr kolony, mobilní fáze a strategii volby vhodné detekce. Pozornost je věnována nastavení a optimalizaci chromatografických podmínek, podrobně je diskutován vývoj a validace analytických metod využívajících kapalinovou chromatografii. Na konkrétních případech jsou rozebírány jednotlivé problémy, se kerými se uživatel může setkat a způsob jejich řešení. Pozornost je zaměřena na využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů při sledování nutričně významných a biologicky aktivních látek, prezentována jsou specifika reziduální analýzy.
Poslední úprava: Schulzová Věra (24.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Základní principy kapalinové chromatografie
  • Optimalizovat podmínky separace a detekce
  • Využít techniku HPLC pro stanovení přirozených a kontaminujících složek potravin

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)
Literatura -

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroje VŠCHT; ISBN 9781420045666

Z: LC-GC, http://www.chromatographyonline.com

D: Wrolstad R.E. et al. Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, e-zdroj VŠCHT; ISBN 9780471663782

D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, e-zdroj VŠCHT; ISSN 1936-976X

D: Troubleshooting HPLC systems, A bench manual, Sadek PC, Wiley, 2000, ISBN 0-471-17834-9

D: Food Analysis by HPLC, Second Edition, Leo M.L. Nollet, CRC Press, 2000, ISBN 082478460X, 9780824784607

D: Practical HPLC Method Development, Lloyd R. Snyder, Wiley, 2011, ISBN 0-471-00703-X

D: LC/MS a practical users guide, M. C. McMaster, Wiley, 2005, ISBN 13987-0-471-65531-2

D: Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures, Third Edition, Veronika R. Meyer, 2006, ISBN 3-527-31377-X, https://download.e-bookshelf.de/download/0003/7214/07/L-G-0003721407-0002367262.pdf

D: Journal of Chromatography, ISSN: 0021-9673, https://www.journals.elsevier.com/journal-of-chromatography-a/

D: Basic Liquid Chromatography, http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/

D: HPLC portal, http://www.hplcweb.com/

D: Useful chromatography links - LC Resources, http://www.lcresources.com/resources/reslinks.html

D: Introduction to HPLC, Dr. John Dolan and Dr. Dennis Saunders, e-Learning programs, http://www.academysavant.com/elearning/elearnHPLC.htm

Poslední úprava: Schulzová Věra (28.05.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/schulzov

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace studentů - případové studie

Poslední úprava: Schulzová Věra (19.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Vlčková Martina (19.07.2018)
Sylabus -

1. Principy separace látek pomocí kapalinové chromatografie, základní vztahy

2. Výběr a vlastnosti analytických kolon

3. Výběr mobilních fází a jejich vlastnosti

4. Strategii volby vhodného detektoru

5. Nastavení a optimalizaci chromatografických podmínek

6. Vývoj a validace analytických metod využívajících kapalinovou chromatografii

7. Řešení běžných problémů v kapalinové chromatografii

8. Využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů při sledování nutričně významných a biologicky aktivních látek

9. Specifika reziduální analýzy

10. Konkrétní případy a způsoby řešení problémů v kapalinové chromatografii

11. Prezentace případových studií, diskuse a zhodnocení

Poslední úprava: Schulzová Věra (24.05.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Schulzová Věra (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Vlčková Martina (19.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

složení písemné zkoušky

prezentace a obhajoba vlastního projektu

ústní zkouška

Poslední úprava: Schulzová Věra (14.06.2018)