Výživa a zdraví: rizika a benefity - P323011
Anglický název: Nutrition and Health: Risks and benefits
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Cahová Monika RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP323011
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je studenty podrobně seznámit s případným vlivem příjmu určité živiny a složení komplexní diety na zdravotní stav populace. Součástí předmětu je i dietologické hodnocení alternativních systémů výživy aplikovaných buď individuálně ("dobrovolně") nebo jako součást celkové terapie onemocnění. Důraz je kladen zejména na příjem a využitelnost proteinů, příjem a složení jednoduchých sacharidů, příjem a význam nasycených a esenciálních mastných kyselin a vznik a význam tzv. AGEs - produktů Maillardovy reakce v organismu.
Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou rozumět problematice vlivu neadekvátního příjmu vybraných živin na vznik a rozvoj neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. Zároveň si osvojí teoretické i přímo prakticky aplikovatelné znalosti a dovednosti v oblasti poruch trávení a metabolismu vybraných živin. Přínosem bude i posílení prezentačních dovedností, kdy studenti v rámci předmětu připravují krátké sdělení prezentované ostatním studentům.

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Literatura -

Z: Rokyta R. a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha, 2015; ISBN 978-80-247-4867-2

D: Murray R.K. a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén, Praha, 2012; 978-80-7262-907-7

Z: Kohout P. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi - Nutrilitera, Praha, 2010; ISBN: 978-80-87250-08-2

Z: Kohout P. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické výživy II. Forsapi - Nutrilitera, Praha, 2017; ISBN: 978-80-87250-32-7

Z: Sobotka et al.: Basics in Clinical Nutrition. 4th Edition, Galén, Praha, 2014; ISBN: 978-80-7262-821-6

D: ESPEN guidelines (dostupné na http://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines)

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.who.int/nutrition/en/

http://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a samostatně zpracované téma.

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Sylabus -

1. Proteiny: adekvátní příjem pro různé skupiny populace; problematika nedostatečného a nadbytečného příjmu; využitelnost rostlinných proteinů a vliv vlákniny; proteiny ve sportovní výživě; bezlepková dieta

2. Fyziologický význam vybraných neproteinogenních aminokyselin

3. Problematika příjmu jednoduchých sacharidů; vliv na vznik a rozvoj vybraných "civilizačních" onemocnění

4. Problematika příjmu sacharidů skupiny FODMAPs; Syndrom dráždivého tračníku

5. Produkty pokročilé glykace v organismu (AGEs); mechanismus vzniku a prekurzory; vliv na vznik a rozvoj vybraných "civilizačních" onemocnění; diagnostický význam tzv. glykovaného hemoglobinu

6. Fyziologický význam nasycených mastných kyselin; MCT tuky; atherogenní mastné kyseliny; problematika stearové kyseliny a vyšších nasycených mastných kyselin

7. Esenciální mastné kyseliny; biosyntéza; fyziologický význam příslušných ikosanoidů; alternativní zdroje vyšších polyenových kyselin řady n-3 a n-6; terapeutické využití vysokých dávek DHA a EPA v onkologii

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemné zpracování (literární rešerše) a hodnocená prezentace aktuálního tématu

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pánek Jan (31.07.2018)