Fyzikální chemie pro technologickou praxi - P403014
Anglický název: Physical Chemistry for Technology Practice
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bendová Magdalena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP403014
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět navazující a doplňující základní VŠ výuku fyzikální chemie z hlediska využití fyzikální chemie v pokročilých aplikacích. Důraz je kladen zejména na termodynamiku a chemickou kinetiku s ohledem na skladování energie a reakční inženýrství. Předmět je určen pro doktorandy, kteří si chtějí doplnit a rozšířit základní znalosti v oboru.
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní termodynamické veličiny a stavové funkce pro popis vlastností čistých látek a směsí, popsat stavové chování a fázové rovnováhy v čistých látkách a vícesložkových směsích, využít termodynamiku pro popis a návrh tepelného procesu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Literatura -

Z: Prausnitz, J. M.; Lichtenthaler, R. N.; de Azevedo, E. G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria (3rd Edition); Prentice Hall: 3 ed.; 1998.

D: Kondepudi, D.; Prigogine, I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures; Wiley: 1 ed.; 1998.

D: Struchtrup, H. Thermodynamics and Energy Conversion; Springer; 2014.

Poslední úprava: Řehák Karel (31.10.2018)
Metody výuky -

přednášky, výpočty příkladů spjatých s přednášenou látkou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům z hlediska jejich pokročilých aplikací:

1. Základní pojmy: hmota, energie, rovnováha, struktura

2. Kinetická teorie plynů: ideální plyn vs. reálný

3. Termodynamické věty

4. Fázové přeměny: fázové diagramy čistých látek, stabilita fází a přeměn

5. Vlastnosti jednoduchých směsí: parciální molární veličiny, termodynamika směsí, chemický potenciál, koligativní vlastnosti, aktivita

6. Fázové diagramy: základní pojmy, dvousložkové směsi, třísložkové směsi

7. Chemická rovnováha a kinetika

8. Elektrochemie

9. Transportní jevy: difuze, viskozita

10. Skladování tepelné energie a energetická přeměna

Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Vstupní požadavky

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Studijní prerekvizity

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání vypočtených příkladů spojených s ústní zkouškou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)