Spektroskopie cirkulárního dichroismu - P444001
Anglický název: Circular Dichroism Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP444001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Je podána charakteristika chiroptických metod jakožto specifických spektroskopických metod pro studium struktury chirálních molekulárních až supramolekulárních objektů. Je vysvětlen teoretický základ a podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Jsou popsány i další varianty chiroptických metod a diskutovány jejich výhody a omezení. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a aplikacím ve strukturní analýze chirálních látek, při studiu biologicky významných interakcí a chirálního rozpoznávání.
Poslední úprava: Urbanová Marie (27.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají:

• teoretické základy a přehled o instrumentaci jednotlivých chiroptických metod

• znalosti o aplikaci chiroptických metod zejména při strukturním studiu chirálních molekulárních a supramolekulárních objektů molekul

• znalosti o zpracování experimentálních výstupů chiroptických spektroskopií

• znalosti pro využití chiroptických metod při studiu biointerakcí

• demonstrace měření spekter vibračního a elektronového cirkulárního dichroismu

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)
Literatura -

1.Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2012, p. 337-369, ISBN: 978-3-527-32982-3. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273

2. Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)
Studijní opory -

Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, ISBN: 978-80-86238-23-4.

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)
Metody výuky -

přednášky

účast na demonstračním měření

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)
Sylabus -

1. Polarizace elektromagnetického záření využívaná v chiroptických metodách

2. Molekulární a supramolekulární chiralita,

3. Teoretické základy chiroptických metod

4. Pozorovatelné veličiny (cirkulární dichroismus, elipticita, optická rotační disperze, disymetrický faktor)

5. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu, vztah mezi pozorovatelnými veličinami a strukturou chirálních molekul

6. Metodika měření cirkulárního dichroismu a dedikovaná zařízení pro měření cirkulárního dichroismu

7. Elektronový cirkulární dichroismus, instrumentace, praktické poznámky

8. Vibrační cirkulární dichroismus, jeho specifika, instrumentace, postupy měření a získání dat

9. Další chiroptické metody: optická rotace a optická rotační disperse,fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus a jeho instrumentace

10. Další chiroptické metody: cirkulárně polarizovaná luminiscence, magnetická optická aktivita a jejich instrumentace

11. Ramanova optická aktivita a její instrumentace

12. Ab initio výpočty chiroptických vlastností a vztah k experimentu

13. Využití cirkulárního dichroismu obecně a při studiu biologicky významných interakcí a chirálních supramolekulárních systémů

14. Exkurze do laboratoře elektronového cirkulárního dichroismu a vibračního cirkulárního dichrosimu, účast na demonstračním měření

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Urbanová Marie (01.09.2018)