Biology I - S320016
Anglický název: Biology I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB320003
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Burketová Lenka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB320003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje přehled o společných základech, vzniku a vývoji živých soustav a základních vztazích struktury a biologické funkce od úrovně molekulárních entit, přes organizaci buňky (zejména eukaryotní), tkání a pletiv až po úroveň vztahů v rámci ekosystémů. Dále uvádí základní mechanismy dědičnosti, přenosu a exprese genetické informace, ontogeneze buňky a organismů, evoluce
Poslední úprava: Kotrba Pavel (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Uceleně popsat strukturní komponenty a vnitřní struktury a kompartmenty buňky a jejich funkce a stavbu a tkání a pletiv a jejich funkce.

Vysvětlit zásadní pochody v buněčném cyklu, při dědičném přenosu a expresi genetických determinant a při rozmnožování rostlin a živočichů.

Vysvětlit základní evoluční mechanismy, rozmanitost organismů z pohledu akumulace evolučních novinek a vztahy ovlivňující život v ekosystému.

Tyto vědomosti mu poskytnou nezbytný základ pro studium dalších předmětů zaměřených na specializované oblasti biologie

Poslední úprava: Kotrba Pavel (12.11.2012)
Literatura -

Z:Raven P., Johnson G., Singer S., Losos J., Biology, Sevents Edition, McGraw-Hill Science, 2004, 9780072921649

Z:Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorski P.V., Jackson R.B., Campbell Biology, Ninth Edition, Benjamin Cummings, 2010, 9780321558237

Poslední úprava: Kotrba Pavel (12.11.2012)
Studijní opory -

elektronická kniha: Bolsover S.R., Hyams J.S., Shephard E.A., White H.A., Wiedemann C.G., Cell Biology: A Short Course, Second Edition, Wiley, 2004, ISBN 9780471461586 na adrese http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047146158X

elektronický zdroj: Anonymous, Boundless Biology Open Textbook, boundless.com, volný přístup na adrese https://www.boundless.com/biology/

Poslední úprava: Kotrba Pavel (28.06.2013)
Sylabus -

1. Biologické vědy; Vznik života a hierarchie uspořádání biologických systémů

2. Chemické základy života - význam vody, struktura a funkce (makro)molekul v živé hmotě

3. Viry; Biologická membrána

4. Buňka a evoluce buňky; Nemembránové struktury buňky

5. Buněčné organely

6. Reprodukce a ontogeneze buněk

7. Genetika - chromosomální a molekulární základy dědičnosti

8. Evoluční mechanismy

9. Rozmanitost organismů

10. Stavba a funkce rostlin

11. Rozmnožování a vývoj rostlin

12. Histologie živočichů

13. Rozmnožování a vývoj živočichů

14. Ekologie a ekosystémy

Poslední úprava: Kotrba Pavel (12.11.2012)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Kotrba Pavel (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.3 64
4 / 3 112 / 84