Aplikovaná statistika - Z413504
Anglický název: Applied statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pavlík Jiří RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: N413004, N413504
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Pavlík, J. a kol.: Aplikovaná statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2005

2. Pavlík, J. a kol.: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, skripta, VŠCHT, Praha 1999

3. J.E.Freund, R.E.Walpole: Mathematical Statistics. Prentice-Hall, Inc., 1986

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Popisná statistika; zpracování naměřených hodnot dané proměnné v malém souboru objektů.Charakteristiky polohy (průměrné hodnoty) a variability proměnné v souboru.

2. Náhodné pokusy, náhodné jevy. Relativní četnost a pravděpodobnost náhodných jevů, stanovení pravděpodobnosti náhodných jevů. Nezávislost náhodných jevů.

3. Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustota pravděpodobnosti.

4. Číselné charakteristiky náhodné veličiny; střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily (kvartily, percentily). Nezávislost a korelace náhodných veličin. Korelační koeficient.

5. Základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti, zvláště normální rozdělení. Tabulky kvantilů rozdělení a práce s nimi.

6. Statistická data, náhodný výběr, základní soubor, výběrové charakteristiky (výběrový průměr, setříděný výběr, histogram. výběrový rozptyl a směrodatná odchylka), setříděná data, histogram.

7. Odhady neznámých parametrů rozdělení. Intervalovy spolehlivosti pro střední hodnoty a rozptyly.

8. Základy testování statistických hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, chyby při testování hypotéz, hladina významnosti testu, p-hodnota. Testy o parametru normálního rozdělení.

9. Testy hypotéz o rovnosti parametrů normálního rozdělění ve dvou náhodných výběrech.

10. Hodnocení vzájemných závislostí náhodných veličin: test nezávislosti náhodných veličin.

11. Ověřování hypotetického rozdělení náhodné veličiny, speciálně normálního. Test dobré shody.

12. Základy zpracování kvalitativních (nekvantitativních) dat, test nezávislosti dvou veličin, kontingenční tabulky.

13. Základy regresní analýzy, model lineární regrese. Odhady parametrů regresní křivky a jejich intervalů spolehlivosti.

14. Doplňky a shrnutí statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.