Základy marketingu chemických výrobků - Z437022
Anglický název: Fundamentals of Marketing Chemical Products
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (437)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Je záměnnost pro: B837002, N437022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Marketing je jednou z rozhodujících podnikových aktivit, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu ku prospěchu zákazníků a zvyšování konkurenceschopnosti podniku. V předmětu je kladen důraz na porozumění požadavkům zákazníků především na průmyslových trzích, vyčlenění a výběru skupin zákazníků (segmentů) na trhu a tvorbu nabídky pro zákazníky pomocí nástrojů výrobkového, cenového, distribučního a komunikačního mixu. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky chemických výrobků.
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)
Literatura

Grosová S.: Marketing. Principy, postupy, metody. VŠCHT, Praha 2002

Mahin P.: Business to Business Marketing. Allyn and Bacon, 1991

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)
Sylabus

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.

2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.

3. Spotřební a průmyslové trhy.Nákup průmyslových zákazníků.

4. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.

5. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.

6. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.

7. Značka, jméno výrobku.

8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.

9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.

10. Distribuce.

11. Komunikace - PR, podpora prodeje

12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.

13. Práce s klíčovými zákazníky.

14. Marketingový informační systém.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)