SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of natural inorganic materials - B108006
Title: Laboratoř přírodních anorganických materiálů
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy charakterizace přírodních anorganických materiálů, jejich úprav a přípravy syntetických analogů.
Aim of the course - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)

Studenti budou umět:

zvolit a použít základní a specializovanou laboratorní techniku pro charakterizaci a testování přírodních anorganických materiálů a jejich syntetických analogů.

Learning resources - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou poskytnuty v tištěné nebo elektronické formě vedoucím práce.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)

Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a řešení organizačních záležitostí dodatečně je možné jen z vážných důvodů.

Zápočet bude udělen na základě klasifikace všech prací známkou "E" nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. kvůli nemoci) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas telefonicky nebo e-mailem omluvit (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce). Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

Protokoly musí být odevzdány vedoucímu práce nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení může vedoucí práce snížit klasifikaci protokolu o jeden stupeň. Pokud je protokol vrácen k přepracování, termín odevzdání odpovídá opět stanoveným pravidlům, pokud se vedoucí práce nedomluví se studenty jinak.

V případě e-mailové komunikace s vedoucími jednotlivých prací nebo s vedoucím laboratoří studenti používají školní účet (jméno@vscht.cz). E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Syllabus - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)

Příprava vzorků pro rentgenovou difrakční analýzu.

Měření na rentgenovém difraktometru.

Kvalitativní fázová analýza, vyhledávání v databázích PDF.

Zpracování difrakčních dat programem HighScore Plus.

Řešení struktury látek z difrakčních dat.

Příprava a charakterizace materiálů na bázi alumosilikátů.

Příprava a charakterizace podvojných vrstevnatých hydroxidů.

Odstraňování kontaminantů z roztoků anorganickými sorbenty.

Stanovení sorpční kapacity anorganických sorbentů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.02.2018)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha