SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistical data analysis - B143053
Title: Statistická analýza dat
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 40 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Šnupárková Jana RNDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)
Cílem kursu je seznámit studenty srozumitelnou formou se základy statickí analýzy dat. Probíraná témata začínají průzkumovou analýzou data (grafy ve statistice, popis rozdělení pomocí průměru a směrodatné odchylky) a pokračují přes intervaly spolehlivosti, testování statistických hypotéz a analýzu rozptylu až ke korelační a regresní analýze.
Literature - Czech
Last update: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)
  • Oldřich Kříž, Marek Sedlačík, Jiří Neubauer - Základy statistiky, Grada 2016, ISBN 978-80-247-5786-5
  • Luboš Marek a kol.- Statistika v příkladech, Microsoft Professional Publishing 2016, ISBN 9788074311536
  • Vladimír Rogalewicz - Pravděpodobnost a statistika pro inženýry, skripta FBMI ČVUT 2007, ISBN 978-80-01-03785-0

Syllabus - Czech
Last update: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)

Popisná statistika - grafické znázornění

Popisná statistika - míry centrality

Popisná statistika - míry variability

Popisná statistika - normální rozdělení

Popisná statistika - zešikmená rozdělení

Výběrové rozdělení

Centrální limitní terorém

Statistické usuzování - interval spolehlivosti

Statistické usuzování - testování hypotéz I

Statistické usuzování - testování hypotéz II

Statistické usuzování - testování hypotéz III

Statistické usuzování - analýza rozptylu

Statistické modelování - korelace

Statistické modelování - lineární regrese

 
VŠCHT Praha