SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Restoration Technology: Laboratory I - B148039
Title: Laboratoř technologie konzervování-restaurování I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N150006
Annotation -
The aim of Restoration Technology: Laboratory I is to deepen natural and material science knowledge. Following given instructions, student carries out the laboratory exercise and writes out the laboratory report.
Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • conduct a given experiment
  • evaluate acquired data
  • prepare more extensive laboratory report
  • to perform basic laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.
Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Literature -

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Learning resources -

materials at the teacher of the exercise

e-learning

Last update: Novák Michal (22.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

1. Laboratoře jsou povinné (Výnos č 30.09/15), absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce jsou k dispozici na webu. Informaci o jejich umístění studenti dostanou současně s rozpisem prací. Student musí být s prováděnou prací předem seznámen, jeho znalosti a příprava na laboratorní práci (znalost návodu) bude ověřena ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce. Pokud student při ověření znalostí neuspěje, nebude moci konkrétní laboratorní práci absolvovat (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

8. Každý student vypracovává protokol z laboratorní práce samostatně. Detaily týkající se přesného vypracování protokolů sdělí vyučující dané práce. Protokol je nutné odevzdat nejpozději do týdne po absolvování dané práce, jinak se snižuje jeho hodnocení (za každý další započatý týden o stupeň).

9. Vyučující je povinen seznámit studenta prostřednictvím e-mailu nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu s hodnocením laboratorní práce a zodpovědět případné dotazy na hodnocení. Konečné hodnocení laboratorní práce vyučující současně zasílá v kopii koordinátorovi (garantovi).

10. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

11. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor (garant) laboratorních prací.

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Syllabus -

Restoration Technology: Laboratory I consists of following exercises:

•Identification of metals

•Metallography

•Mechanical testing of metals

•Pickling - chemical removal of corrosion products

•Blasting – mechanical removal of corrosion products

•Chemical resistance of glass

•Glass melting

•Image analysis of ceramics

•Determination of parameters of ceramic body materials

•Natural stone

•Analysis of water soluble salts content

•Sieve analysis of fillers

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

Chemical and balance calculations

Last update: Novák Michal (06.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha