SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Restoration Technology: Laboratory II - B148040
Title: Laboratoř technologie konzervování-restaurování II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N150010
Annotation -
The aim of Restoration Technology: Laboratory II is to deepen natural and material science knowledge. Following given instructions, student carries out the laboratory exercise and writes out the laboratory report.
Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

perform basic laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Literature -

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials needed for laboratory exercises are available at particular teachers.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

1. Laboratoře jsou povinné (Výnos č 30.09/15), absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce jsou k dispozici na webu. Informaci o jejich umístění studenti dostanou současně s rozpisem prací. Student musí být s prováděnou prací předem seznámen, jeho znalosti a příprava na laboratorní práci (znalost návodu) bude ověřena ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce. Pokud student při ověření znalostí neuspěje, nebude moci konkrétní laboratorní práci absolvovat (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

8. Každý student vypracovává protokol z laboratorní práce samostatně. Detaily týkající se přesného vypracování protokolů sdělí vyučující dané práce. Protokol je nutné odevzdat nejpozději do týdne po absolvování dané práce, jinak se snižuje jeho hodnocení (za každý další započatý týden o stupeň).

9. Vyučující je povinen seznámit studenta prostřednictvím e-mailu nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu s hodnocením laboratorní práce a zodpovědět případné dotazy na hodnocení. Konečné hodnocení laboratorní práce vyučující současně zasílá v kopii koordinátorovi (garantovi).

10. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

11. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor (garant) laboratorních prací.

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Syllabus -

Restoration Technology: Laboratory II consists of following exercises:

•Colouring and patination of metals

•Soldering of metals

•Electroplating

•Metal coatings – thermal, galvanic, electroless

•Preparation and production of ceramics, measurement of particle size

•Evaluation of archaeological ceramics by means of OM, XRF, XRD and STA+MS

•Spectrophotometric analysis of SiO2 content in solution

•Preparation of layers by sol-gel method

•Viscosity

•Artificial stone

•Silicone forms

•Dispersions and adhesives

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

Restoration Technology: Laboratory I

Last update: Novák Michal (22.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha