SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Water Management - B217010
Title: Management vodního hospodářství
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217040
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s právními, správními i administrativními aspekty činností ve vodním hospodářství. Po úvodu z historie vodního hospodářství předmět poskytuje informace legislativě a státní správě v této oblasti, věnuje se problematice nakládání s vodou také z hlediska ekonomického. Nejsou opominuty ani možné zdroje informací a další témata z každodenní vodohospodářské praxe.
Last update: Bindzar Jan (23.01.2018)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě

Doporučená literatura:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“

ročenky „Vodovody a kanalizace České republiky“

Last update: Fialová Jana (13.12.2017)
Learning resources - Czech

MS Teams 217-O365-B217010 Management vodního hospodářství

Last update: Bindzar Jan (10.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Historie vodního hospodářství (nejen) v ČR

2. Právní předpisy ČR týkající se vodního hospodářství

3. Mezinárodní smlouvy v oblasti vodního hospodářství, zapojení ČR do činnosti příslušných institucí EU

4. Vodní zákon I: výkon státní správy ve vodním hospodářství; náplň a pravomoci jednotlivých institucí; správní úkony jako povolení, souhlas a vyjádření, atd.

5. Vodní zákon II: poplatky (předmět zpoplatnění, způsob výpočtu a výběru, správa poplatků); pokuty (přestupková řízení ve vodním hospodářství, důvody pro udělení pokuty, sazby, výběr a správa)

6. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu I: základní pojmy; provozování vodovodů a kanalizací; vlastnící a provozovatelé; jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod; dodávky, měření, ceny

7. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu II: výstavba vodovodů a kanalizací; plány rozvoje vodovodů a kanalizací; ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok

8. Platby za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod: vodné a stočné a obsah těchto pojmů; předpisy na tvorbu cen ve vodním hospodářství; postup při stanovení výše vodného a stočného a schvalování její výše

9. Správa povrchových vod podle přirozených povodí: správci povodí, jejich struktura a forma; práva a povinnosti správců povodí

10. Struktura společností v oblasti zásobování pitnou vodu a odvádění odpadních vod: typy společností (vlastnická, provozní, smíšená); typy a struktura vlastníků společností; největší vlastnické skupiny a jejich podíl na trhu

11. Krizové situace ve vodním hospodářství: - ochrana před povodněmi; prevence sucha a jeho důsledků; - zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod v krizových situacích

12. Zdroje informací ve vodním hospodářství I: databáze, odborná literatura, normy

13. Zdroje informací ve vodním hospodářství II: odborné a profesní organizace v oblasti vodního hospodářstv

14. Systém analytických laboratoří ve vodním hospodářství: akreditované a kontrolní laboratoře; posuzování laboratoří a zkoušení způsobilosti

Last update: Fialová Jana (13.12.2017)
Registration requirements - Czech

Nejsou.

Last update: Bindzar Jan (23.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Závěrečný test, je třeba dosáhnout nejméně 50% úspěšnosti.

Last update: Bindzar Jan (23.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha