SubjectsSubjects(version: 943)
Course, academic year 2023/2024
  
* - B240007
Title: *
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Interchangeability : N240031
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti se budou umět orientovat v základních aspektech problematiky REACH.

Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach a výukové materiály od garanta předmětu.

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studijní opory lze získat u garanta předmětu

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa

2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.

Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé

registranty.

3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity

4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score

5. SLP - přednáška externisty

6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce

látek, dopady na dodavatelský řetězec

7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,

H-věty, symboly nebezpečnosti

8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik

10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)

12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace

13. Obhajoba projektu

14. Písemný test

Entry requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Účast na přednáškách a semináři je možná pouze pro studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří se ke studiu předmětu řádně přihlásili v SISu. (Předmět není určen pro doktorandy).

Registration requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

žádné

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Aktivní účast na výuce (min. 60%). Obhajoba zadaného úkolu (projektu)a písemný test.

 
VŠCHT Praha