SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Chemical engineering: Laboratory II - B409006
Title: Laboratoř chemického inženýrství II
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : AB409006
Is interchangeable with: AB409006
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Laboratoře z chemického inženýrství II navazují na LabCHI I a umožňují aplikovat teoretické znalosti získané na přednáškách a cvičeních z Chemického inženýrství II na reálné zařízení. Studenti se podrobně seznámí s jednotkovými operacemi běžně používanými v průmyslu, jako jsou absorpce, usazování, fluidace, rektifikace, extrakce, reverzní osmóza a reaktory.
Last update: Rejl František (15.02.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti se naučí řídit čtvrt nebo polo – provozní zařízení a získávat důležité chemicko-inženýrské parametry jednotkových operací, které vyžadují hlubší teoretický základ.

Last update: Rejl František (15.02.2018)
Learning resources - Czech

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Last update: Rejl František (15.02.2018)
Syllabus - Czech

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Fluidace, Usazování

Transportní procesy: Měření difuzivity I, Měření difuzivity II

Mechanické procesy: Granulace

Separační procesy: Absorpce I, Absorpce II, Rektifikace II, Extrakce II, Reverzní osmóza

Reaktorové inženýrství: Bioreaktor II

Last update: Rejl František (15.02.2018)
Registration requirements - Czech

Chemické inženýrství I, Laboratoř z chemického inženýrství I

Last update: Rejl František (15.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je účast na šesti laboratorních pracích, spolupráce na vypracování protokolu z každé práce a absolvování individuálního zkoušení z každé práce. Protokoly i zkoušky z každé vykonané práce nesmějí být hodnoceny stupněm "nedostatečně".

Last update: Rejl František (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha