SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Chemical Engineering Laboratory - B409018
Title: Laboratoř chemického inženýrství
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 408 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Interchangeability : B409005
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.
Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

ovládat reálné chemicko-inženýrské aparáty v praxi,

základní principy regulace a měření základních fyzikálních veličin,

zpracovávat experimentální data a

interpretovat výsledky.

Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Literature - Czech

Z: Písemné návody a video návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113.

Last update: Valenz Lukáš (14.05.2024)
Learning resources - Czech

Písemné návody a video návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113.

Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Syllabus - Czech

Každá skupina studentů absolvuje šest z níže uvedených prací.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin potrubím a armaturami, Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Ztráty tlaku při proudění tekutiny výplní.

Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

Tepelné procesy: Stanovení koeficientu prostupu tepla v deskovém nebo žebrovaném výměníku tepla.

Separační procesy: Filtrace, Usazování, Fluidace, Reverzní osmóza, Extrakce.

Reaktorové inženýrství: Vsádkový reaktor s enzymatickou reakcí.

Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Registration requirements - Czech

Chemické inženýrství I

Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Course completion requirements - Czech

Studenti se musí zúčastnit šesti laboratorních úloh, vypracovat z každé úlohy protokol a obhájit závěry na přezkoušení. Z každé práce práce dostanou studenti tři známky (zkoušení před prací, z protokolu, zkoušení po práci z protokolu a příslušné teorie) a žádná z nich nesmí "F". Konečná známka se určí jako aritmetický průměr z 18 známek.

Last update: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Homework preparation 33
Report from individual projects 33
Oral examination 34

 
VŠCHT Praha