SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Computer data acquisition and virtual instrumentation - B444043
Title: Sběr dat pomocí počítače a virtuální instrumentace
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (05.08.2019)
Kurz je zaměřen na výuku základů programování ve vyšších programovacích jazycích za účelem získávání dat z reálných experimentů. Studenti absolvují průřezový výklad teorie vyšších programovacích jazyků využívaných při výuce a výzkumu na VŠCHT Praha pro měření, sběr a zpracování dat (např. jazyk C, Pascal, Fortran, Python a grafické jazyky G, Simulink, apod.). Na praktických ukázkách se studenti seznámí s filosofií měření a sběru dat a vyzkouší si pracovat v pokročilých integrovaných vývojových prostředích LabVIEW, Matlab, ControlWeb a VEE. Součástí kurzů je také práce s přístroji a zařízeními pro sběr dat z experimentu. Kurz je rozcestníkem pro budoucí výběr úzce specializovaných předmětů věnovaných programování, zároveň také usnadní případné samostudium programování při řešení bakalářských či magisterských prací.
Literature - Czech
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (05.08.2019)

1. J. Havlíček, J. Vlach, M. Vlach, V. Vlachová, Začínáme s LabVIEW, BEN - technická literatura, 2008, ISBN 978-80-7300-245-9

2. M. Summerfield, Python 3 Výukový kurz, Computer Press, Brno 2013, ISBN 978-80-251-2737-7

3. B. Kainka, Měření, řízení a regulace pomocí PC, BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-089-X

4. Technický manuál software ControlWeb, dostupné on-line na www.mii.cz

Syllabus - Czech
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (05.08.2019)

Kurz se skládá ze 5 samostatných cvičení, každé trvá 3 hodiny

  • Úvod do počítačového sběru dat, měřicí přístroj a virtuální měřicí přístroj. Programovací prostředí pro tvorbu virtuálních měřicích přístrojů. Ukázky řešení jednoduchého problému v různých jazycích.
  • Stručný úvod a opakování základů programování, datové typy, řídicí struktury. Práce v prostředi Matlab a MinGW.
  • Práce v prostředí ControlWeb. Komunikace s měřicí kartou DataLab. Sběr, zpracování a ukládání dat ze senzorů teploty.
  • Práce s jazykem Python. Sběr a vizualizace dat ze senzorů desky Rasberry Pi HAT. Tvorba jednoduché meteostanice. Práce s daty v jazyce Python.
  • Počítače a průmyslové sběrnice, komunikace s přístroji. Programovací jazyk LabVIEW. Pokročilé systémy pro sběr dat (PXI). Rozcestník výuky programování na VŠCHT.
 
VŠCHT Praha