SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2021/2022
  
Principles of Management - B501001
Title: Základy managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 96 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AB501001
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Králová Petra Ing. Ph.D. (18.09.2022)

Z: VEBER, J. a kol.: Management - Základy, přístupy, soudobé trendy, Praha, Ekopress 2021, ISBN: 978-80-87865-69-9

D: VEBER, J. a kol.: Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 (vybrané kapitoly)

D: VEBER, J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

D: MCCORMICK, J.: First-Time Manager. Amaco 2018. ISBN 978-0814439692.

D: DONNELLY, J. H. a kol.: Management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-7169-422-9.

D: NELSON, B., ECONOMY, P.: Managing for Dummies. 2010. ISBN 978-0470618134.

D: ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020. ISBN 978-0134527604.

D: MAGRETTA, J.: Co je to management. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-106-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Veber Jaromír prof. Ing. CSc. (13.09.2023)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií, průběžný a závěrečný test - vše bodově hodnoceno dle dispozic vyučujícího

Zkouška: účastnit se mohou studenti, kteří získali zápočet, zkouška bude ústní výběrem ze dvou skupin předem určených otázek (první skupina kopíruje témata první poloviny semestru a druhá skupina kopíruje otázky z druhé části semetru).

Syllabus - Czech
Last update: Veber Jaromír prof. Ing. CSc. (13.09.2023)

1. Současné pojetí managementu, charakteristické rysy soudobého managementu, členění managementu z časového a věcného hlediska.

2. Profil manažera. Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, obecné principy manažerské práce.

3. Styly řízení, autorita manažera, sebeřízení a řízení času.

4. Prosperita organizace a faktory, které ji ovlivňují.

5. Vývojová stádia organizace na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů.

6. Historický vývoj managementu. Klasické období. Management 40. - 70. let, management konce 20. století, management na prahu 21. století.

7. Manažerské funkce – plánování a rozhodování.

8. Manažerské funkce – Implementace (motivace, firemní dokumentace).

9. Manažerské funkce – Řízení lidských zdrojů.

10. Manažerské funkce – Kontrola.

11. Manažerské funkce – Organizování.

12. Informační a komunikační systémy v managementu.

13. Firemní identita (kultura, etika, společenská odpovědnost).

14. Soudobé společenské trendy a jejich vliv na management (vliv globalizace, udržitelnost, digitalizace).

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (07.09.2023)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: průběžný a závěrečný test, ústní zkouška

 
VŠCHT Praha