Principles of Management - B501001
Title: Základy managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AB501001
Examination dates   
Literature - Czech

Z: VEBER, J. a kol.: Management - Základy, přístupy, soudobé trendy, Praha, Ekopress 2021, ISBN: 978-80-87865-69-9

D: VEBER, J. a kol.: Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 (vybrané kapitoly)

D: VEBER, J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

D: MCCORMICK, J.: First-Time Manager. Amaco 2018. ISBN 978-0814439692.

D: DONNELLY, J. H. a kol.: Management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-7169-422-9.

D: NELSON, B., ECONOMY, P.: Managing for Dummies. 2010. ISBN 978-0470618134.

D: ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020. ISBN 978-0134527604.

D: MAGRETTA, J.: Co je to management. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-106-2.

Last update: Králová Petra (18.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií, průběžný a závěrečný test - vše bodově hodnoceno dle dispozic vyučujícího

Zkouška: účastnit se mohou studenti, kteří získali zápočet, zkouška bude ústní výběrem ze dvou skupin předem určených otázek (první skupina kopíruje témata první poloviny semestru a druhá skupina kopíruje otázky z druhé části semetru).

Last update: Veber Jaromír (13.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Současné pojetí managementu, charakteristické rysy soudobého managementu, členění managementu z časového a věcného hlediska.

2. Profil manažera. Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, obecné principy manažerské práce.

3. Styly řízení, autorita manažera, sebeřízení a řízení času.

4. Prosperita organizace a faktory, které ji ovlivňují.

5. Vývojová stádia organizace na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů.

6. Historický vývoj managementu. Klasické období. Management 40. - 70. let, management konce 20. století, management na prahu 21. století.

7. Manažerské funkce – plánování a rozhodování.

8. Manažerské funkce – Implementace (motivace, firemní dokumentace).

9. Manažerské funkce – Řízení lidských zdrojů.

10. Manažerské funkce – Kontrola.

11. Manažerské funkce – Organizování.

12. Informační a komunikační systémy v managementu.

13. Firemní identita (kultura, etika, společenská odpovědnost).

14. Soudobé společenské trendy a jejich vliv na management (vliv globalizace, udržitelnost, digitalizace).

Last update: Veber Jaromír (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: průběžný a závěrečný test, ústní zkouška

Last update: Švecová Lenka (07.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168