SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Principles of Project Management - B501004
Title: Základy projektového managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 160 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501004
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: DOLEŽAL, J. a kol.: Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

D: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

D: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

D: SVOZILOVÁ, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

Last update: Švecová Lenka (11.12.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod do projektového řízení

2. Projekt, projektový imperativ, životní cyklus projektu

3. Plánování projektu – WBS,

4. Plánování projektu – odhady času a zdrojů

5. Plánování projektu – časové plánování v projektech, síťová analýza, CPM, PERT, Ganttův diagram

6. Projektový tým, projektová organizace, tvorba týmu,

7. Projektový manažer a jeho role

8. Motivace týmu, komunikace, vývojové fáze projektového týmu.

9. Zainteresované strany projektu, jejich analýza a komunikace s nimi.

10. Dodavatelské vztahy v projektu.

11. Řízení projektu, monitoring, metody a techniky řízení projektu.

12. Aplikace projektového cyklu v řízení projektu. Softwarová podpora.

13. Ukončování projektu. Poprojektová fáze a postimplementační analýzy.

14. Agilní přístupy.

Last update: Švecová Lenka (10.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha