SubjectsSubjects(version: 892)
Course, academic year 2020/2021
  
Principles of Project Management - B501004
Title: Základy projektového managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501004
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Základní:

  • Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

Doplňková

  • Portny, Stanley E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.
  • Horine, Greg. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.
  • Svozilová, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
  • PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.
  • MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Úvod do projektového řízení

2. Projekt, projektový imperativ, životní cyklus projektu

3. Plánování projektu – WBS,

4. Plánování projektu – odhady času a zdrojů

5. Plánování projektu – časové plánování v projektech, síťová analýza, CPM, PERT, Ganttův diagram

6. Projektový tým, projektová organizace, tvorba týmu,

7. Projektový manažer a jeho role

8. Motivace týmu, komunikace, vývojové fáze projektového týmu.

9. Zainteresované strany projektu, jejich analýza a komunikace s nimi.

10. Dodavatelské vztahy v projektu.

11. Řízení projektu, monitoring, metody a techniky řízení projektu.

12. Aplikace projektového cyklu v řízení projektu. Softwarová podpora.

13. Ukončování projektu. Poprojektová fáze a postimplementační analýzy.

14. Agilní přístupy.

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

 
VŠCHT Praha