SubjectsSubjects(version: 893)
Course, academic year 2020/2021
  
Marketing - B501006
Title: Marketing
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jílková Petra Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501006
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický Marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

Z: KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-4208-3.

Z: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Vývoj a definice marketingu, marketingové koncepce. Internacionální marketing a proces globalizace.

2. Marketingová strategie, role a principy marketingového řízení podniku. Marketingový audit, měření a vyhodnocování marketingových aktivit.

3. Marketingové analýzy prostředí - charakteristika, důvody analýzy, marketingové mikroprostředí a makroprostředí.

4. Analýza konkurence a konkurenční strategie. Identifikace a strategie konkurentů. Zdroj konkurenční výhody.

5. Typologie zákazníků, chování kupujících na spotřebitelském, obchodním, průmyslovém a státním trhu.

6. Informace, zdroje informací a informační systém podniku.

7. Proces, etapy a metody marketingového výzkumu. Způsoby zpracování informací.

8. Segmentace trhu, segmentační proměnné, targeting, značka a positioning.

9. Produkt a produktový mix (značka, design, obal). Životní cyklus produktu, řízení produktových řad, BCG matice. Budování a řízení značky. Inovace a zavádění nových výrobků na trh.

10. Cena a cenový mix. Cenové strategie, zásady postupu a tvorby cen.

11. Distribuce a distribuční mix. Distribuční kanály a organizace prodeje. Distribuční strategie. E-commerce.

12. Komunikace, nástroje marketingové komunikace a marketingový komunikační mix.

13. Etické a legislativní aspekty v marketingu.

14. Nové marketingové trendy.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Marketingová strategie a analýza okolí vybraného podnikatelského subjektu (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou

 
VŠCHT Praha