SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Principles of Accounting - B501007
Title: Účetnictví
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 145 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501007
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem kursu je seznámit studenty se základními účetními kategoriemi, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech obchodní korporace. Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni (i) rozlišit základní kategorie účetních výkazů, (ii) posoudit informace, které účetnictví poskytuje, (iii) vysvětlit základní aspekty harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu, (iv) řešit a zaznamenávat hospodářské transakce firmy, a (v) vysvětlit a interpretovat finanční pozici firmy na základě účetních výkazů.
Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Literature - Czech

Z: BOKŠOVÁ, J. (2017). Účetní výkazy pod lupou I (Základy účetního výkaznictví). Praha: Linde.

Z: STROUHAL, J. (2017). Základy účetnictví – cvičebnice. Praha: MÚVS ČVUT (online).

D: KOVANICOVÁ, D. (2012). Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA Polygon.

D: STROUHAL, J. a kol. (2014). Účetnictví – velká kniha příkladů. Brno: BizBooks.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Znalosti ověřovány průběžně formou dílčích testů.

Závěrečná písemná zkouška zahrnuje látku z celého semestru

Studenti musí k úspěšnému získání zápočtu získat alespoň 50 % bodů za aktivitu a 50 % bodů z průběžného testu.

Při opravném termínu je třeba získat alespoň 50 % z opravného testu, který zohledňuje teorii i praktické příklady.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Účetnictví – význam, předmět, funkce, uživatelé

2. Rozvaha

3. Účet – podvojnost a souvztažnost.

4. Změny rozvahových položek

5. Akruální princip – změny výsledkových položek.

6. Druhové a účelové členění nákladů

7. Oceňování v účetnictví. Zásada opatrnosti

8. Peníze a úvěry. Časová hodnota peněz

9. Dlouhodobá nehmotná a hmotná aktiva

10. Zásoby

11. Finanční aktiva

12. Vlastní kapitál

13. Zúčtování se zaměstnanci

14. Účtování o DPH

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Znalosti ověřovány průběžně formou dílčích testů.

Závěrečná písemná zkouška zahrnuje látku z celého semestru

Studenti musí k úspěšnému získání zápočtu získat alespoň 50 % bodů za aktivitu a 50 % bodů z průběžného testu.

Při opravném termínu je třeba získat alespoň 50 % z opravného testu, který zohledňuje teorii i praktické příklady.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha