SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Psychology for Managers - B501008
Title: Manažerská psychologie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unlimited / 120 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Interchangeability : AB501008
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie, 3. přepr. vydání. Praha, Grada 2015.

Z: Bedrnová, E.; Nový, I. Jarošová, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press 2012

D: Armstrong, M.; Taylor, S. Řízení lidských zdrojů, 13. vyd. Praha, Grada, 2015

D: Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání, Praha, Grada, 2012.

D: Štikar, J.; Rymeš, M.; Riegel, K.; Hoskovec, J. Metody psychologie práce a organizace. Karolinum, Praha, 2000.

Last update: Mynaříková Lenka (12.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta - aktivní účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů na cvičeních, docházka na cvičeních 100 procent, závěrečná ústní zkouška z témat přednášek a cvičení

Last update: Mynaříková Lenka (13.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod do psychologie, aplikované disciplíny, manažerská psychologie

2. Metody poznávání osobnosti – pozorování, rozhovor, osobnostní a výkonové testy, kreativita, inteligence

3. Osobnost manažera a její diagnostika

4. Sociální skupina a skupinové jevy, pracovní týmy a týmové role

5. Verbální komunikace

6. Neverbální komunikace

7. Klamavá komunikace a její identifikace

8. Konflikty a jejich řešení

9. Vyjednávání - strategie a typy

10. Postoje a jejich ovlivňování

11. Motivace a motivační teorie

12. Detekce firemních podvodů a manažerská psychopatologie (temná triáda)

13. Stres, psychohygiena a pracovní zátěž, copingové strategie

14. Negativní jevy na pracovišti – agrese, mobbing, bossing

Last update: Mynaříková Lenka (13.09.2020)
Course completion requirements - Czech

KZ - aktivní účast na cvičeních, zpracování týmových a individuálních úkolů, docházka na cvičeních 100 procent, závěrečná ústní zkouška

Last update: Mynaříková Lenka (13.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 25
Report from individual projects 25
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha