Principles of Law - B501012
Title: Právo
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1249
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Interchangeability : AB501012
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. C. H. Beck, 2016

Z: Chalupa/Reiterman/Grinc. Obchodní korporace. Základy soukromého práva VII. C. H. Beck, 2017.

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

D: Janků/Kelblová/Uhlířová/Zapletalová a kol. Nové občanské právo v kostce. C. H. Beck, 2014

D: Janků/Marek. Vybrané kapitoly soukromého práva. C. H. Beck. 2018

Aktuální úpravy příslušných zákonů.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Diskuze k judikátům.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod do právní nauky – právo a jeho prameny, právní systémy, právní normy a jejich síla, principy práva, právní vztahy.

2. Soukromé právo a veřejné právo – znaky. Dobré mravy a veřejný pořádek v právu.

3. Občanské právo – pojem, principy; struktura občanského zákoníku. Osoby – fyzická osoba a právnická osoba. Spotřebitel. Podnikatel. Věc ve smyslu právním.

4. Právnické osoby – založení, vznik, zrušení, zánik; neplatnost právnické osoby. Jednání za právnickou osobu. Spolek; fundace; ústav.

5. Obchodní právo – vztah občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (název/firma, sídlo, obchodní závod a jeho pobočky, rodinný závod, obchodní tajemství, obchodní listiny, aj.).

6. Smlouvy – jednání o uzavření, změna, zánik. Zajištění a utvrzení dluhu.

7. Vybrané smluvní typy: kupní smlouva, smlouva o dílo, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, pacht, licence, obchodní zastoupení, tiché společenství aj.

8. Obchodní korporace – obecné pojmy a instituty dle zákona o obchodních korporacích: vklad, podíl, základní kapitál. Statutární orgán obchodních korporací.

9. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným.

10. Akciová společnost. Družstvo. Nadnárodní korporace.

11. Ústavní právo: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Zákonodárný proces.

12. Správní právo: systematika. Obecní zřízení (obce a kraje).

13. Trestní právo: základní pojmy a instituty obsažené v trestním zákoníku.

14. Shrnutí, systematizace.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Závěrečný písemný test s následnou diskuzí.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84