SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
International Financial and Tax Environment - B501013
Title: Finanční a daňový systém
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501013
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 9788087865255.

Z: JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. Praha: CH BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-052-2.

Z: REVENDA, Z., et all. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-279-6.

Z: VANČUROVÁ, A., H. ZÍDKOVÁ a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR: cvičebnice. V Praze: VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-61-8.

D: MISHKIN, F., The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Prentice Hall, 2013. ISBN 0132770245.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Veřejné a finanční instituce v ČR a EU.

2. Fiskální politika a nerovnováha veřejných financí (bilance a operace centrální vlády, mechanismy fiskální politiky, vazba dluhového financování na kapitálové trhy).

3. Daň a její vlastnosti. Konstrukce daně a daňový systém v ČR.

4. Vliv daní na chování ekonomických subjektů, zdanění příjmů, majetku a spotřeby. Efektivnost daní a redistribuční dopady daní. Vazba dluhového financování na kapitálové trhy.

5. Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojistné, příjmy ze závislé činnosti z pohledu daně z příjmu fyzických osob, příjmy ze zaměstnání pro sociální pojistné, daň z příjmu právnických osob. Daň z přidané hodnoty, silniční a majetkové daně.

6. Finanční trhy, model alokace finančních prostředků na finančním trhu, struktura a institucionální uspořádání, finanční zprostředkování. Trendy na světových finančních trzích. Teorie kapitálového trhu.

7. Peníze, emise a oběh peněz. Investiční teorie – poptávka, nabídka, vztah výnosů, rizika a likvidity. Instrumenty finančního trhu, jejich typy a obchodování. Daňové aspekty a jejich vliv na rozhodování investora, vliv na realizovaný výnos.

8. Banky, bankovní systém v ČR a jeho regulatorní rámec. Vývoj po roce 1989, banka a její úloha na finančním trhu, druhy bank. Centrální banka – vznik, funkce a bilance centrální banky. Česká národní banka, Evropská centrální banka, současný vývoj centrálního bankovnictví. Regulace a dohled nad finančními institucemi. Měnová politika centrální banka a nástroje měnové politiky.

9. Bankovní obchody a jejich charakteristika. Dopad bankovních obchodů do hlavních účetních výkazů komerční banky, bilance komerční banky a výkaz zisků a ztrát komerční banky.

10. Organizace platebního styku a platební produkty (platební karty, směnky, šeky). Elektronické bankovnictví a cloud banking.

11. Depozitní (vkladové) bankovní produkty a jejich parametry – běžné a vkladové účty, stavební spoření, dluhové cenné papíry, hypotéční zástavní listy. Pojištění vkladů.

12. Úvěrové bankovní produkty a jejich parametry (průběh úvěrového vztahu, smlouva o úvěru, způsoby stanovení a výpočet úroků, konstrukce umořovacího plánu) – kontokorentní, eskontní, spotřebitelské a hypotéční úvěry, bankovní záruky, ostatní. Alternativní formy financování (faktoring, forfaiting, leasing). Risk management banky.

13. Druhy a charakteristika investičních instrumentů – dluhové cenné papíry, akcie, kolektivní financování, deriváty, nemovitosti a drahé kovy. Teorie a hodnocení výkonnosti portfolia.

14. Pojistné trhy jako součást finančních trhů, pojistný trh v ČR a EU. Pojištění jako nástroj eliminace rizika, význam z makroekonomického a mikroekonomického pohledu. Členění a druhy pojištění. Cena a struktura ceny pojištění. Penzijní připojištění.

Last update: Scholleová Hana (20.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Zkouška: teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno zkouškou (100%).

Last update: JILKOVAT (11.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha