SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Macroeconomics - B501015
Title: Makroekonomie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501015
Annotation - Czech
Kurz se věnuje analýze agregátní poptávky, což je následně rozšířeno o otázky cen a pohled trhu práce. Analýza hospodářského cyklu se odehrává v rámci modelu AD-AS. Nakonec jsou prezentovány základy teorie ekonomického růstu.
Last update: Pošta Vít (13.01.2021)
Literature - Czech

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na VŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Pošta V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: Soukup J, Pošta V, Neset P, Pavelka T, Dobrylovský J. Makroekonomie, 2. aktualizované vydání. Management Press. 2010.

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Základní makroekonomická data z národních účtů, statistika inflace a trhu práce.

2. Keynesovská funkce spotřeby, funkce spotřeby založená na mezičasové volbě.

3. Funkce investic založená na mezičasové volbě.

4. Analýza měnového kurzu – parita úrokových měr a parita kupní síly.

5. Analýza zahraničního obchodu – vliv produktu a měnového kurzu.

6. Poptávka po penězích – vliv důchodu a úrokové míry.

7. Cílování inflace. Konstrukce agregátní poptávky v režimu cílování inflace.

8. Rigidity cen a mezd. Konstrukce agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období.

9. Model AD-AS. Analýza ekonomiky v krátkém až středně dlouhém období.

10. Ekonomická aktivita. Zaměstnanost. Nezaměstnanost. Cyklická a strukturální nezaměstnanost.

11. Okunův zákon. Phillipsovy křivky.

12. Propojení AD-AS a modelu Phillipsových křivek.

13. Dlouhodobý ekonomický růst – růstové účetnictví.

14. Dlouhodobý ekonomický růst – Solowův model.

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha