SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Corporate Finance - B501016
Title: Podnikové finance
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 120 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501016
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Kislingerová, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Z: Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

Z: Knápková A., Pavelková D., Šteker K.: Finanční analýza. 2. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-247-4456-8.

Aktuální internetové zdroje legislativního charakteru.

D: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

D: Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0413-0.

D: Špička, J.: Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. Praha : C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-7400-664-7.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Základní cíle finančního řízení podniku – rozpad na dílčí cíle.

2. Sledované hodnotové veličiny – tříbilanční systém, souvislost stavových a tokových veličin.

3. Struktura majetku a kapitálu podniku, determinanty struktury.

4. Zdroje podnikového financování – dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu.

5. Dlouhodobé financování a finanční mix – náklady kapitálu, působení úrokového daňového štítu, WACC.

6. Výnosové hledisko volby kapitálové struktury – finanční páka, podmínky působení, efekt finanční páky.

7. Spojení provozního a finančního rizika – model propojení provozní a finanční páky.

8. Finanční analýza – vymezení, zdroje, uživatelé, metody, analýza absolutních ukazatelů, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla rovnovážného financování, pracovní kapitál.

9. Finanční analýza – analýza poměrových ukazatelů, paralelní a pyramidový systém ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu, produktivity.

10. Finanční analýza – pokročilejší metody hodnocení – EVA, Du Pontův rozklad, logaritmická analýza, bonitní a bankrotní modely, rozklad INFA, mezipodnikové srovnávání.

11. Investiční činnost podniku, metody hodnocení investic, NPV, IRR, doba návratnosti, profitability index.

12. Rozdělování zisku a vliv na hodnotu podniku.

13. Prevence podnikových krizí – systémy včasné výstrahy, symptomy, fáze krize, možnosti řešení, důsledky, insolvence.

14. Fúze a akvizice jako nástroj rozvoje podniku – důvody, rizika.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: průběžný test min 50 %, kladně hodnocená seminární práce

Zkouška: část písemná – test a ústní (nutno získat min. 50 % z každé z částí)

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha