SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Work Organization and Working Conditions - B501020
Title: Organizace práce a pracovní podmínky
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 36 / 36 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět Organizace práce a pracovní podmínky se zabývá dělbou práce, koordinací a kontrolou práce, vztahy v pracovním systému, organizací pracovní doby, pracovním prostředím a hodnocením pracovního výkonu. V předmětu se studenti naučí řešit pracovní postupy v organizaci, seznámí se s normami spotřeby práce, které se stanovují pro daný požadovaný pracovní výkon, budou rovněž probrány témata týkajících BOZP a ergonomie.
Last update: Scholleová Hana (14.02.2022)
Literature - Czech

Z: ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

D: ARMSTRONG, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: Cesta k efektivitě a výkonnosti. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198-1.

D: ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

D: HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. 430 s. ISBN 978-80-7261-430-1.

D: URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017. 160 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Last update: Scholleová Hana (14.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočtová písemka

0 - 30 bodů – pro získání zápočtu je potřeba napsat zápočtovou písemku alespoň na 15 bodů (50 % z 30 bodů). Tyto body budou zohledněny ve zkoušce.

Případová práce

Student může získá 0 - 20 bodů. Získané body z případové práce budou zohledněny ve zkoušce.

Závěrečný test

Závěrečný test se orientuje především na obsah učiva na přednáškách a na cvičení s důrazem na interpretaci získaných výsledků.

0 až 50 bodů (minimální požadavek pro úspěšné absolvování závěrečného testu je 50 % získaných bodů z 50 bodů).

Last update: Scholleová Hana (14.02.2022)
Syllabus - Czech

1. Organizace práce, pracovní podmínky a pracovní prostředí – základní pojmy a vztahy

2. Dělba práce, koordinace a kontrola práce

3. Týmová práce

4. Tvorba a analýza pracovních činností (pracovní činnost, pracovní místo, pracovní role, specifikace pracovního místa, vztah analýzy pracovních míst k personálním procesům, přístupy k vytváření pracovních míst, metody analýzy pracovních míst).

5. Pracovní doba, rozvržení pracovní doby (základní ustanovení o pracovní době, režim práce a odpočinku, práce přesčas, v noci a pracovní pohotovost)

6. Pracovní prostředí – prostorové a fyzikální podmínky práce, BOZP (prostorové řešení, osvětlení, mikroklimatické podmínky, pracovní ovzduší, hluk)

7. Tvorba pracovního prostředí (ergonomie, pracovní podmínky, klima na pracovišti)

8. Organizace a normování práce v podniku

9. Studium práce a měření spotřeby času

10. Normování spotřeby práce

11. Rozmísťování pracovníků

12. Teorie a pojetí řízení pracovního výkonu

13. Principy a proces řízení pracovního výkonu

14. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků (kritéria a výkonnostní standardy, metody hodnocení, chyby při hodnocení zaměstnanců).

Last update: Scholleová Hana (14.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: Prezentace na vybrané téma zaměřené na řízení a hodnocení pracovního výkonu.

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha