SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Accounting in the Czech Republic - B501021
Title: Účetnictví v České republice
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Strouhal, J. a kol. (2016). Zveřejňování obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer.

D: Strouhal, J. (2016). Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer.

D: Kolektiv autorů (2018). MERITUM – Účetnictví podnikatelů 2018. Praha: Wolters Kluwer.

D: Bokšová, J. (2013). Účetní výkazy pod lupou. Praha: Linde.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Harmonizace účetnictví a její dopady na legislativu v ČR

2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – pořízení, odpisy a vyřazení

3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

4. Leasingy

5. Zásoby

6. Majetkové cenné papíry

7. Dluhové cenné papíry

8. Zúčtovací vztahy

9. Rezervy a přechodné položky

10. Operace ve vlastním kapitálu

11. Účetní uzávěrka

12. Účetní závěrka

13. Audit účetních výkazů

14. Využití dat z účetní závěrky ve finančním řízení

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivní participace na přednáškách a cvičeních, ověřována formou minitestů a online testů, a dále úspěšné zvládnutí průběžného testu.

Zkouška: písemná (znalosti z celého rozsahu kursu).

 
VŠCHT Praha