Labor Law - B501025
Title: Pracovní právo
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Roučková, D., Schmied, Z. Zákoník práce. Nakladatelství ANAG, 2020

Z: Podrazil, P., Tintěra, T. Praktikum pracovního práva. Nakladatelství Leges, 2019

Z: Zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Průběžné odborné diskuze k tématům.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod do studia pracovního práva: systém pracovního práva; individuální a kolektivní pracovní právo, právní úprava zaměstnanosti.

2. Zaměstnavatel; zaměstnanec; odborové organizace. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. Právní jednání v pracovním právu.

3. Pracovní poměr: postup před vznikem pracovního poměru, pracovní smlouva (náležitosti), změny pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

4. Skončení pracovního poměru: způsoby: dohoda, výpověď daná zaměstnancem a zaměstnavatelem; hromadné propouštění; další případy skončení pracovního poměru) a důvody. Hromadné propouštění. Odstupné.

5. Pracovní doba a doba odpočinku. Dovolená.

6. Odměňování za práci: mzda, plat, odměna z dohody, odměna za pracovní pohotovost, srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu. Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce.

7. Překážky v práci: překážky na straně zaměstnavatele; překážky na straně zaměstnance z důvodu osobního a z důvodu obecného zájmu.

8. Péče o zaměstnance: pracovní podmínky, odborný rozvoj, stravování. Pracovní podmínky žen a mladistvých. Dovolená.

9. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nemoci z povolání.

11. Kolektivní pracovní právo: odborové organizace. Stávky.

12. Zákon o zaměstnanosti. Investiční pobídky pro zaměstnanost. Úřad práce.

13. Agenturní zaměstnávání.

14. Judikatura Nejvyššího soudu ČR. Příklady z praxe. Shrnutí, opakování, diskuse.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Zkouška ve formě písemného testu, složeného ze dvou částí (teoretické znalosti, praktická aplikace právní úpravy).

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84