SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Communication and Managerial Skills - B501027
Title: Komunikační a manažerské dovednosti
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:15 / 15 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Mikuláštík M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Grada. 978-80-247-2339-6.

Z: Jarošová, E. et al. (2015). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: ManagementPress 978-80-726-1135-5.

Z: Payne,V. (2007). Teambuilding workshop: trénink týmových dovedností, Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1588-6.

D: Mynaříková, L. (2015). Psychologie lži. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-5472-7

D:Khelerová,V. (2010). Komunikační a obchodní dovednosti. Praha: Grada. 978-80-247-3566-5

D:Plamínek,J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. 80-247-1092-7.

Last update: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet: aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů.

Zkouška: ústní.

Last update: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Význam komunikace pro manažera, proces komunikace.

2. komunikace verbální, nonverbální, prezentace.

3. Dialog x monolog, techniky pro vedení dialogu

4. Aktivní naslouchání jako základ pro vedení rozhovoru

5. Zadávání úkolů, instruování, typy zadávání úkolů

6. Přesvědčování, vyjednávání.

7. Motivační rozhovory, pochvala, kritika

8. Hodnotící rozhovory

9. Koučovací rozhovory

10. Přijímací rozhovory

11. Zvládání konfliktních situací a jedinců

12. Vedení porad

13. Delegování

14. Týmová spolupráce, řízení.

Last update: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Požadavky na zápočet: aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů.

Zkouška: ústní.

Last update: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha