SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

Industrial Revolution in the Social Context - B501066
Title: Kontexty průmyslové revoluce
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:12 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Jednosemestrální přehledová přednáška, zaměřená na dějiny industrializace, především na vývoj pojetí prostoru a času v evropské vědě a kultuře od druhé poloviny 18. do první poloviny 20. století a na vývoj dopravních prostředků, energetických distribučních sítí, informačních kanálů a jejich podpůrných infrastruktur v uvedeném období. Ukazuje rovněž vliv, který první a druhá průmyslová revoluce měly na změny v architektuře, výtvarném umění a literatuře.
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Povinná literatura

1. BURKE, Peter; Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Praha, Karolinum 2007. ISBN 978-80-246-1319-2

2. BURKE, Peter; Společnost a vědění II; Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha, Karolinum 2013.ISBN 978-80-246-2046-6

3. KUHN, Thomas S.; Struktura věděckých revolucí. Praha, Oikoymenh 1997. ISBN 80-86005-54-2

4. McLUHAN, Marshall; Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha, Odeon 1991. ISBN 80-207-0296-2

5. GALISON, Peter; Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy. Praha, Mladá fronta 2005. ISBN 80-204-1188-7

Doplňující literatura k samostudiu

1. ECO, Umberto; Skeptikové a těšitelé. Praha, Nakladatelství Svoboda 1995. ISBN 80-205-0472-9

2. FURET, François (ed.); Člověk romantismu a jeho svět. Praha, Vyšehrad 2010. ISBN 978-80-7021-818-1

3. HILSKÝ, Martin; Modernisté. Praha, Torst 1995. ISBN 80-85639-40-8

4. JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan (eds.); Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha, Karolinum 2015. ISBN 978-80-246-2945-2

5. KITTLER, Friedrich; Gramofon Film Typewriter. Praha, Karolinum 2017. ISBN 978-80-246-3204-9

6. LARSON, Edward J.; Evoluce; Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Bratislava, Slovart 2009. ISBN 978-80-7391-157-7

7. SAVICKÝ, Nikolaj (ed.); Pencroffův sen aneb Průmyslové dědictví v širších souvislostech. Praha, Professional Publishing 2016. ISBN 978-80-906594-5-2

8. WILSON, Edward O.; Konsilience, Jednota vědění, O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999. ISBN 80-7106-321-5

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Cílem předmětu je usnadnit studentům pochopení vzniku moderní technické civilizace a vědeckých a kulturních souvislostí jejího vývoje. Účelem předmětu je pomoci jeho absolventům rámcově se orientovat v dějinách techniky a technologií, v postupném nástupu klíčových inovací od konce 18. do první poloviny 20. století a v jejich dopadu na tzv. vysokou i masovou kulturu, stejně jako sledovat jejich následné dopady v oblasti reklamy a marketingu. Kvalifikované poznání procesu industrializace moderní Evropy a světa poskytuje absolventům i lepší klíč k pochopení procesů probíhajících v současnosti a inspiraci, opět zejména v oblasti reklamy a marketingu.

 • Eiffelova věž jako symbol – prostor a čas industriálního světa
 • Zrození parního stroje a jeho sociální souvislosti
 • Kanály a kanalizace řek v Anglii, Francii a Spojených státech jako první dopravní tepny průmyslového světa
 • Parní stroj a mobilita – kanály, koleje, řeky a mořská pláň
 • Světové výstavy 1851 až 1900
 • Gramotnost jako podmínka – knihy, časopisy a encyklopedie, univerzity a dělnické akademie
 • Impresionisté a parní stroje – výtvarné umění a fotografie v průmyslovém věku
 • Závod o Modrou stuhu – zrození transoceánské dopravy a první migrace průmyslového věku
 • Vražda v Orient expresu – vlakem napříč kontinenty
 • Parníky na řekách – volný čas jako fenomén průmyslového věku
 • Dvacáté století přichází – Fin de siècle a Velká válka čili od utopie k dystopii
 • Vzduchem přes Kanál a oceány
 • Závěrečný seminář a konzultace ke zkoušce

Entry requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Všeobecný kulturní přehled, základní orientace ve světových a českých dějinách od konce 18. do první poloviny 20. století.

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Předmět bude ukončen ústní zkouškou. Student musí být obeznámen s obsahem uložené povinné literatury, přičemž jeden titul z povinné nebo doporučené literatury (či další titul po schválení vyučujícím) bude prezentovat. Podmínkou je pětiminutový strukturovaný projev (úvod, stať a závěr) na téma vybrané knihy s kvalifikovaným popisem obsahu, stručnou charakteristikou autora, uvedením data původního vydání a zařazení knihy do celkového kontextu odborné literatury. Doplňující otázka bude směřovat k obsahu přednášek či k obecným znalostem daného období od konce 18. do poloviny 20. století.

 
VŠCHT Praha