SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Industrial Revolution in the Social Context - B501066
Title: Kontexty průmyslové revoluce
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:30 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Jednosemestrální přehledová přednáška, zaměřená na dějiny industrializace, především na vývoj pojetí prostoru a času v evropské vědě a kultuře od druhé poloviny 18. do první poloviny 20. století a na vývoj dopravních prostředků, energetických distribučních sítí, informačních kanálů a jejich podpůrných infrastruktur v uvedeném období. Ukazuje rovněž vliv, který první a druhá průmyslová revoluce měly na změny v architektuře, výtvarném umění a literatuře.
Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura

1. BURKE, Peter; Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Praha, Karolinum 2007. ISBN 978-80-246-1319-2

2. BURKE, Peter; Společnost a vědění II; Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha, Karolinum 2013.ISBN 978-80-246-2046-6

3. KUHN, Thomas S.; Struktura věděckých revolucí. Praha, Oikoymenh 1997. ISBN 80-86005-54-2

4. McLUHAN, Marshall; Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha, Odeon 1991. ISBN 80-207-0296-2

5. GALISON, Peter; Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy. Praha, Mladá fronta 2005. ISBN 80-204-1188-7

Doplňující literatura k samostudiu

1. ECO, Umberto; Skeptikové a těšitelé. Praha, Nakladatelství Svoboda 1995. ISBN 80-205-0472-9

2. FURET, François (ed.); Člověk romantismu a jeho svět. Praha, Vyšehrad 2010. ISBN 978-80-7021-818-1

3. HILSKÝ, Martin; Modernisté. Praha, Torst 1995. ISBN 80-85639-40-8

4. JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan (eds.); Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha, Karolinum 2015. ISBN 978-80-246-2945-2

5. KITTLER, Friedrich; Gramofon Film Typewriter. Praha, Karolinum 2017. ISBN 978-80-246-3204-9

6. LARSON, Edward J.; Evoluce; Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Bratislava, Slovart 2009. ISBN 978-80-7391-157-7

7. SAVICKÝ, Nikolaj (ed.); Pencroffův sen aneb Průmyslové dědictví v širších souvislostech. Praha, Professional Publishing 2016. ISBN 978-80-906594-5-2

8. WILSON, Edward O.; Konsilience, Jednota vědění, O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999. ISBN 80-7106-321-5

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Syllabus - Czech

Cílem předmětu je usnadnit studentům pochopení vzniku moderní technické civilizace a vědeckých a kulturních souvislostí jejího vývoje. Účelem předmětu je pomoci jeho absolventům rámcově se orientovat v dějinách techniky a technologií, v postupném nástupu klíčových inovací od konce 18. do první poloviny 20. století a v jejich dopadu na tzv. vysokou i masovou kulturu, stejně jako sledovat jejich následné dopady v oblasti reklamy a marketingu. Kvalifikované poznání procesu industrializace moderní Evropy a světa poskytuje absolventům i lepší klíč k pochopení procesů probíhajících v současnosti a inspiraci, opět zejména v oblasti reklamy a marketingu.

 • Eiffelova věž jako symbol – prostor a čas industriálního světa
 • Zrození parního stroje a jeho sociální souvislosti
 • Kanály a kanalizace řek v Anglii, Francii a Spojených státech jako první dopravní tepny průmyslového světa
 • Parní stroj a mobilita – kanály, koleje, řeky a mořská pláň
 • Světové výstavy 1851 až 1900
 • Gramotnost jako podmínka – knihy, časopisy a encyklopedie, univerzity a dělnické akademie
 • Impresionisté a parní stroje – výtvarné umění a fotografie v průmyslovém věku
 • Závod o Modrou stuhu – zrození transoceánské dopravy a první migrace průmyslového věku
 • Vražda v Orient expresu – vlakem napříč kontinenty
 • Parníky na řekách – volný čas jako fenomén průmyslového věku
 • Dvacáté století přichází – Fin de siècle a Velká válka čili od utopie k dystopii
 • Vzduchem přes Kanál a oceány
 • Závěrečný seminář a konzultace ke zkoušce

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Entry requirements - Czech

Všeobecný kulturní přehled, základní orientace ve světových a českých dějinách od konce 18. do první poloviny 20. století.

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude ukončen ústní zkouškou. Student musí být obeznámen s obsahem uložené povinné literatury, přičemž jeden titul z povinné nebo doporučené literatury (či další titul po schválení vyučujícím) bude prezentovat. Podmínkou je pětiminutový strukturovaný projev (úvod, stať a závěr) na téma vybrané knihy s kvalifikovaným popisem obsahu, stručnou charakteristikou autora, uvedením data původního vydání a zařazení knihy do celkového kontextu odborné literatury. Doplňující otázka bude směřovat k obsahu přednášek či k obecným znalostem daného období od konce 18. do poloviny 20. století.

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha