Managerial Tools and Calculations - B501068
Title: Manažerské nástroje a propočty
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 24 / 24 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Albatros Media, Praha, 4. vydání, 2018

Wagner, J: Měření výkonnosti podniku, Grada, 2009

Fotr, J. a kol.: Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2016

Last update: Scholleová Hana (21.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Přehled základních manažerských nástrojů a jejich aplikace.

2. Rozšíření pojetí BEP, možnosti užití.

3. Řízení provozních rizik, citlivostní analýzy.

4. Provozní a finanční rizika ve vzájemné vazbě.

5. Analýza nákladů, klasifikace a jejich význam, informační základna.

6. Kalkulace – předběžná, výsledná, nákladů, ceny, zisku, základní druhy kalkulací a vhodnost použití.

7. Kalkulace ve sdružené výrobě, hodinová nákladová sazba, target costing.

8. Návrh vícestupňového kalkulačního vzorce v závislosti na typu procesu a produkce. Kalkulace ABC.

9. Užití neúplné kalkulace pro analýzu portfolia produktu, optimalizace portfolia.

10. Nástroje porfoliových analýz.

11. Procesní řízení nákladů, produkční, řídící, celopodnikové a podpůrné procesy.

12. Cost cutting – efektivní snižování nákladů.

13. Rozpočtování.

14. Pricing.

Last update: Scholleová Hana (15.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet - aktivní účast na cvičeních, min. 60 % bodů z průběžných testů, prezentace vlastního návrhu řešení problému na vybrané téma.

Zkouška - písemná s následnou ústní diskuzí.

Last update: Scholleová Hana (21.09.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168