SubjectsSubjects(version: 880)
Course, academic year 2020/2021
  
Occupational Health and Safety - B501071
Title: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Syllabus - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (18.02.2021)

Cíl: Získat základní znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, osvojit si vybrané dovednosti a schopnosti využitelné při analýze rizik práce a požadované pro pracovní pozici technik/manažer BOZP.

Požadované předběžné znalosti: Žádné

Anotace předmětu:

Předmět se zabývá základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Obsahuje znalosti o základních právních předpisech v oblasti BOZP, vysvětlení přístupů k prevenci rizik a realizaci vztahů, jaké využívají provozní manažeři a personalisté při výkonu své funkce k zajištění bezpečného pracoviště. Jedná se o následující: Základní právní předpisy v oblasti BOZP v EU a ČR. Zákoník práce. Prováděcí předpisy zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Prevence rizik. Školení zaměstnanců. Pracovní úrazy. Dokumentace k zajištění BOZP. Inspekce práce, krajská hygienická stanice, inspekce životního prostředí. Požární ochrana. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Hygiena práce. Osobní ochranné pracovní prostředky. Bezpečnostní značky a signály. Technická zařízení.

Forma výuky: Bloková. Přednášky/Semináře a exkurze do provozu.

Témata seminářů: Úvod do BOZP, Prevence a řízení rizik, Bezpečnostní značení, Hygiena práce.

Povinná a doporučená literatura: Viz e-learning.vscht.cz

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Examination test 70

 
VŠCHT Praha