SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2021/2022
  
Occupational Health and Safety - B501071
Title: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 12 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)
Předmět se zabývá základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Obsahuje znalosti o základních právních předpisech v oblasti BOZP, vysvětlení přístupů k prevenci rizik a realizaci vztahů, jaké využívají provozní manažeři a personalisté při výkonu své funkce k zajištění bezpečného pracoviště. Součástí výuky je exkurze do velkého chemického podniku.
Aim of the course - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

Studenti budou umět:

1. aplikovat základní znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

2. připravit analýzu rizik práce,

3. základní dovednosti požadované pro pracovní pozici technik/manažer BOZP.

Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

Z Dvořáková, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012, kap. 10, s.193-214,

Z Prezentace, případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz),

Z Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz),

Z Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (Část pátá, Hlava I, II a III, § 101-108),

Z Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, vybraná ustanovení,

Z Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vybraná ustanovení,

Z Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vybraná ustanovení.

D Foster, J., & Barnetson, B. (2016). Health and Safety in Canadian Workplaces. Edmonton, AU Press, https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/439

D https://www.bozpinfo.cz/

D Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

D Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

D Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

D Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

D Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

D Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

D Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

D Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

D Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

Příprava a obhajoba skupinového projektu

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

1. Úvod do BOZP.

2. Základní právní předpisy v oblasti BOZP v EU a ČR. Zákoník práce.

3. Povinnosti zaměstnavatele.

4. Práva a povinnosti zaměstnance.

5. Prevence rizik.

6. Školení zaměstnanců.

7. Pracovní úrazy.

8. Dokumentace k zajištění BOZP.

9. Inspekce práce, krajská hygienická stanice, inspekce životního prostředí.

10. Požární ochrana.

11. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Hygiena práce.

12. Osobní ochranné pracovní prostředky.

13. Bezpečnostní značky a signály.

14. Technická zařízení

Entry requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

žádné

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.09.2021)

Prezentace vypracovaného projektu a písemný zkouškový test

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,4 10
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 0,7 20
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Práce na individuálním projektu 0,6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,4 12
3 / 3 71 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Examination test 70

 
VŠCHT Praha