SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

Regional Development and Public Administration - B501077
Title: Regionální rozvoj a veřejná správa
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
Kurz přináší základní orientaci v systému veřejné správy v České republice. Cílem je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích. Kromě toho kurz přinese základy studia regionálního rozvoje. Na konci kurzu budou studenti umět principy a fungování veřejné moci, základy právního státu a principy a fungování ústavních a samosprávných institucí včetně legislativního procesu. Zároveň se budou orientovat v problematice regionálního rozvoje.
Literature - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

Povinná:

Hendrych, Dušan a kol. Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0.

Hudeček, Tomáš. Řízení a správa města. Praha: IPR, 2020. ISBN 978-80-87931-98-1.

Wang, Zheng. Principles of Regional Science. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-981-13-5379-6. 10.1007/978-981-10-5367-2

Wokoun, René, Mates, Pavel a kol.: Základy regionálních věd a veřejné správy. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 80-738-03-046.

Doporučená:

Fischer, Manfred M.; Nijkamp, Peter (Eds.). Handbook of Regional Science. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-23429-3.

Krbová, Jana. Moderní management ve veřejné správě: Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-745-5.

Lang, Thilo; Görmar, Franziska (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe. London: palgrave macmillan, 2019. ISBN 978-981-13-1189-5. 10.1007/978-981-13-1190-1

Novotný, Lukáš, Maškarinec, Pavel. Strany a vládnutí v globální éře. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3052-8

Rumpel, Petr a kol. Komplexní regionální marketing. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN 978-80-7380-320-9.

Torre, André; Wallet, Frédéric. Regional Development in Rural Areas. Analytical Tools and Public Policies. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-02371-7. 10.1007/978-3-319-02372-4

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (13.12.2020)
  • seminární práce na individuálně zadané téma a její obhajoba (zk.).
Syllabus - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)

1. Vymezení tématu regionálního rozvoje a veřejné správy. Vztah k dalším disciplínám (zejména geografie, ekonomie, politologie, sociologie).

2. Základy regionální a politická geografie, region, typy regionů, funkční region a regionální hierarchie, stát a státní uspořádání, členění států dle výkonu moci a formy vlády, nadnárodní a mezinárodní organizace a uskupení

3. Veřejná správa, veřejná služba, správní věda a její vývoj. Organizace veřejné správy a organizační principy, rozhodování ve veřejné správě a jeho faktory a principy, kritérium efektivnosti veřejné správy, transparentnost, odpovědnost a kontrola veřejné správy

4. Státní správa v ČR - struktura státní správy v ČR, funkce a pravomoci orgánů ústřední státní správy a dalších orgánů ústřední státní správy

5. Územní samospráva - legislativní rámec činnosti obcí, druhy obcí v ČR dle zákona o obcích, pozice hlavního města, statutárních měst, měst a obcí, charakteristické znaky obcí

6. Působnost obcí, místní správa a samospráva, místní právní předpisy - samostatná působnost, přenesená působnost, místní normotvorba, platnost a účinnost místních právních předpis

7. Krajské zřízení - legislativní úprava, odlišnosti a shodné prvky s obecním zřízením

8. Teorie regionálního rozvoje; základní teorie a konceptualizace regionu. Regionalizace, teoretické přístupy k rozvoji území

9. Regionální rozvoj (faktory lokalizační, sociální, dopravní, environmentální…)

10. Nástroje regionálního rozvoje (územní plánování, strategické plánování, regionální marketing; podpora inovačního a podnikatelského prostředí, inovativní přístupy k managementu územního rozvoje)

11. Strukturálně postižené regiony a jejich politická, ekonomická a sociální specifika

12. Finance a rozpočty, hospodaření měst

13. Diskuze aktuálních trendů reformy veřejné správy

14. Příklady úspěšných a neúspěšných regionů. Diskuse rozdílných vývojových trajektorií, proces změny území.

 
VŠCHT Praha