SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Fire Protection Course - B504008
Title: Kurz požární ochrany
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Technology (150)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Annotation - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)
Studenti se seznámí se specifiky požární ochrany v chemickém průmyslu, jak se chovat při zdolávání požáru, ale také s požární prevencí. Součástí kurzu je aktivní trénink hašení na požárně bezpečnostním polygonu v areálu tréninkového centra ORLEN Unipetrol. Studenti získají jak teoretické, tak praktické znalosti v oblasti požární bezpečnosti.
Aim of the course - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

Studenti budou umět:

Základy požární ochrany.

Vyhodnotit rizika při skladování a zpracování hořlavých látek.

Odhadnout požární nebezpečí v chemickém provozu.

Správně užívat hasební techniku.

Literature - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

Z: Kučera P., Kaiser R., Úvod do požárního inženýrství, SPBI Spectrum, 2007.

Z: Kvarčák M., Základy požární ochrany, SPBI Spectrum, 2004.

Z: Kučera P., Pokorný J., Pavlík T., Požární inženýrství - aktivní prvky požární ochrany, SPBI Spectrum, 2013.

D: Quintiere J.G., Principles of fire behavior, CRC Press, 2016.

Syllabus - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

1. Základní předpisy požární ochrany.

2. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek.

3. Dynamika požáru, uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon požáru.

4. Chemické výbuchy, výbušné charakteristiky, výbušnost prachů.

5. Iniciace požárů, požární a výbuchová ochrana.

6. Požární nebezpečí v chemickém průmyslu a jeho souvislost s druhy provozů.

7. Organizace jednotek požární ochrany, integrovaný záchranný systém.

8. Technické prostředky PO – požární armatury, ochranné oděvy, dýchací technika, detekční technika, zásahové požární automobily a hasicí přístroje.

9. Hasiva a jejich způsoby použití, doprava hasební vody.

10. Postup a taktika při zdolání požáru a úniku chemických látek.

11. Požární bezpečnost staveb, požární úseky, požární odolnost.

12. Protipožární prevence, detekce požáru, stabilní hasicí zařízení.

13. Zjišťování příčin vzniku požáru – sledování mimořádných událostí a jejich dopad na systém požární ochrany.

14. Zásady první pomoci.

Course completion requirements - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

V písemném zkouškovém testu musí získat minimálně 50 % z maximálního počtu bodů.

 
VŠCHT Praha