SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Communication of science in the context of education - B832003
Title: Popularizace vědy v kontextu vzdělávání
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.02.2020)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty popularizace přírodních věd. V první, obecné části je popularizace vědy zasazena do kontextu mediálně-vědních a didakticko-psychologických poznatků a na srozumitelných příkladech jsou demonstrována její největší úskalí. Ve speciální části je pak v jednotlivých přednáškách vždy kladen důraz na osvojení praktických znalostí důležitých pro prvotní orientaci.
Syllabus - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.02.2020)

1. Věda, média a veřejnost – Co to je věda, jak funguje, jaké jsou její úlohy a k čemu je nám dobrá. Jakým způsobem funguje vztah vědců médií a veřejnosti.

2. Jak pracovat s informacemi, kde hledat a třídit jejich zdroje. Nejčastější zdroje chyb při práci s informacemi. Riziko fake news.

3. Úvod do obecné didaktiky – Jak funguje učení, jak poznám, že vědomosti předávám dobře/špatně a kde mohu zjistit víc.

4. Popularizační transformace – Rozdíl mezi vědeckým a novinovým článkem. Umění zkratky a rozlišení podstatného od nepodstatného. Míra zjednodušení a její limity. Vyprávění příběhů vs. sdělování faktů, analogie, metafory a humor.

5. Psychologie popularizace – motivace, specifika různých věkových skupin, učení a příjem informací

6. Rétorika, komunikace a hlasová hygiena – jak být slyšet, ale nepřijít o hlas, nenudit a mít pro posluchače příjemný projev

7. Speciální popularizace – osobní vystoupení, přednáška, storytelling

8. Speciální popularizace – psaný text a tištěná média

9. Speciální popularizace – foto, audio a video

10. Speciální popularizace – sociální sítě, virtuální kurzy, práce s daty

11. Speciální popularizace – řízení projektů, pořádání popularizačních akcí, výstav a konferencí

12. Popularizace chemie – workshopy, kroužky, stánky, mimoškolní s mládeží

13.a 14.Prezentace vlastního popularizačního projektu – 5 minut/tým

Course completion requirements - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.02.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 75% účast. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem z týmového popularizačního projektu, který je demonstrován na závěrečných dvou hodinách předmětu, či po dohodě s garantem předmětu v individuální termín během zkouškového období.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0,1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1,9 52
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha