Bachelor Thesis - B963001
Title: Bakalářská práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:15
E-Credits: summer s.:15
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Is interchangeable with: AB963001
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury, při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu bakalářské práce, a části praktické. Praktická část mívá zpravidla experimentální, méně často výpočetní nebo interpretační charakter, ale vždy vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu k tomu, aby byly získány požadované výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

1. Zpracování literární části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy bakalářské práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.