SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

Bachelor Thesis: Seminar - B963002
Title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Interchangeability : B150002, B453002
Is interchangeable with: AB963002
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (22.09.2022)

Z: E. Juláková, Jak řešit problémy při psaní odborných textů, VŠCHT Praha, 2007

Z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-978-80-7592-115-4/978-80-7592-115-4.pdf

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.03.2018)

1. Zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, časový plán.

2. Téma bakalářské práce – prezentace vybrané práce studenty.

3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce, rozsah práce.

4. Struktura práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce.

5. Zásady psaní odborného textu, grafické zpracování, matematické výrazy, chemické názvosloví, tabulky a obrázky.

6. Jazykové a stylistické problémy při psaní odborného textu.

7. Symboly a zkratky, cizojazyčné pojmy.

8. Práce s literaturou, bibliografické databáze, bibliografické citace, citační etika, plagiátorství.

9. Teoretická část práce, literární rešerše.

10. Experimentální část práce, zpracování a prezentace výsledků.

11. Kritické zhodnocení dosažených výsledků.

12. Souhrn a závěr - rozdíl a význam.

13. Schválení a odevzdání práce.

14. Obhajoba bakalářské práce – příprava na obhajobu, průběh obhajoby.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 1,8 49
Účast na seminářích 0,2 6
3 / 3 83 / 84
 
VŠCHT Praha