SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
General and School Didactics - CZV832005
Title: Obecná a školní didaktika
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Vališová Alena prof. PhDr. CSc.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět rozvíjí předpoklady pro práci v profesi učitele a aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách školského systému ČR. Cílem je rozvíjet samostatné didaktické myšlení, schopnost reflektovat výukové situace, chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací jako nástroj vytváření příležitostí k učení žáků a studentů. Kurz orientuje studenty před praxí v základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činnostech učitele. Studenti budou na konci kurzu schopni charakterizovat a uvést do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu výuky, didaktické transformace učiva, vytváření výukových plánů. Na základě analýzy modelových výukových situací zvolí vhodné výukové strategie a svoji volbu zdůvodní pomocí odborné argumentace.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

. Vyučování jako celistvý proces. Činitelé výuky-žák, učitel, učivo.

2. Pedagogické dokumenty a informační zdroje pro výuku,

3. Přístupy ke kurikulu ve výuce a je vzdělávacím procesům a výukovým strategiím.

4. Modernizace vzdělávacích obsahů.

5. Didaktická analýza učiva a jeho didaktická transformace.

6. Didaktické dovednosti učitele, práce s cílem výuky.

7. Projektování, realizace a evaluace výuky, hodnocení výsledků výuky.

8. Vytváření výukových lekcí s akcentem na aktivizující metody práce a mezipředmětové vztahy v kurikulu ZŠ a SŠ

9. Organizační formy vyučování s akcentem na kooperativní formy práce.

10. Akční výzkum jako nástroj vědění a jednání vyučujícího.

11. ŠVP a spolupráce pedagogů při jeho tvorbě

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha