SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832008
Title: Specifické vzdělávací potřeby žáků
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Studenti budou seznámeni s přístupy k žákům/studentům, kteří mají různé typy speciálních vzdělávacích potřeb, osvojí si schopnost komunikovat se studenty se speciálními potřebami i celou vzdělávací jednotkou (rodina, učitelský sbor, poradenská pracoviště). Pomocí praktických nácviků a analýzy videí se naučí připravit sebe a svou třídu na příchod a přítomnost studentů se speciálními. potřebami a budou umět upravit vzdělávací obsah svého předmětu dle individuálních potřeb studenta. Seznámí se se systémem podpůrných opatření a poradenských institucí spolupracujících v případě nepříznivých podmínek ve školní třídě.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Inkluzivní škola, podpůrná opatření, spolupráce školy a poradenského pracoviště

2. Práce se žáky se specifickými poruchami učení

3. Práce se studenty s poruchami zraku a sluchu

4. Práce se studenty s poruchami autistického spektra

5. Práce se studenty s narušenou komunikační schopností

6. Práce se studenty s tělesným postižením

7. Práce se studenty s odlišným mateřským jazykem

8. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga jako aktérů společného vzdělávání

9. Zásady komunikace s rodiči žáka s SVP

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha