SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832009
Title: Sociální pedagogika a rizikové chování
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Předmět seznamuje s konceptem sociální pedagogiky, jejími teoretickým a praktickými souvislostmi, ohrožujícími aspekty vlivu prostředí na jedince a s rizikovými projevy chování u dětí a dospívajících. Důraz je kladen na roli školy v primární prevenci a kompetenci k vytváření strategií a programů primární prevence a na schopnost intervenovat směrem k výchovnému ovlivňování, řešení obtížných výchovných situací a k ochraně žáka před nepříznivými vlivy.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Sociální pedagogika a její vymezení, vliv prostředí na jedince, proces socializace, problematiky deviace a alternativní socializace

2. Ohrožení žáka a studentka prostředím, sociální znevýhodnění a podpůrná opatření, syndrom CAN

3. Druhy rizikového chování a výchovných problémů u dětí a dospívajících, kriminalita mládeže, systém ústavní a ochranné výchovy

4. Role školy v prevenci rizikového chování a v ochraně dítěte, minimální preventivní program, školní metodik prevence, principy tvorby preventivních programů

5. Metody a postupy primární prevence při práci s žákem a školní třídou.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha