SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832013
Title: Didaktika přírodovědných předmětů
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět seznámí studující s klíčovými pojmy z oblasti didaktiky přírodovědných předmětů a nabídne jim poznatky týkající se výuky přírodovědných předmětů na střední škole. Kurz bude navazovat na poznatky z obecné didaktiky. Studentům představí zejména nové pojetí přírodovědného vzdělávání na středních školách tak, jak je rozpracováno v nových pedagogických dokumentech. Pozornost bude věnována hlavním směrům v didaktice vybraných přírodních věd.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Předmět a úloha didaktiky přírodovědných předmětů, vztah k obecné didaktice, odborným přírodovědným disciplínám.

2. Přírodní vědy jako oborové disciplíny a jako předmět výuky na střední škole. Multi-, inter- a transdiciplinarita v koncepci středoškolského přírodovědného vzdělávání. Koncepce integrovaného přístupu „Science“ ve výuce přírodovědných předmětů.

3. Význam, cíle a úkoly přírodovědného vzdělávání na ZŠ, G a SOŠ. Specifika vzdělávacího obsahu přírodních věd ve vztahu k profilu absolventa.

4. Pedagogické dokumenty vztahující se k výuce přírodních věd.

5. Koncept klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a průřezových témat z pohledu přírodovědného vzdělávání.

6. Typy hodnocení, jejich didaktická hodnota a objektivita ve výuce přírodních věd.

7. Transmisivní vs. konstruktivistické pojetí výuky přírodních věd, odlišnosti ve výstupních kvalitách žáků.

8. Kompetence a osobnostní předpoklady učitele přírodních věd. Vliv učitelovy koncepce výuky na výsledky vzdělávání. Autoevaluace učitele, smysl pro změnu.

9. Učebnice jako edukační médium - psychologická a didaktická analýza učebnic pro výuku přírodních věd, hlediska jejich hodnocení a výběru.

10. Přehled vybraných předmětových didaktik přírodovědných předmětů.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha