SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832014
Title: Didaktika chemie I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky obecné didaktiky na výuku konkrétních oblastí chemie. Studenti budou seznámeni s výukovými experimenty, s nakládáním s chemickými látkami a legislativním rámcem a naučí se navrhnout funkční výukové prostory. Seznámí se s výukovými pomůckami, modely a souvisejícím využitím ICT. S využitím informačních zdrojů dokáží strukturovat formulovat vzdělávací cíle, projektovat obsah učiva a připravit učební úlohy a sestavit testy.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Chemie - věda vs. vyučovací předmět (hypotéza, experiment, zákon, teorie)

2. Kurikulum chemie na základní a střední škole

3. Vyučovací metody. Tradiční výuka chemie, její klady a nedostatky. Didaktické zásady ve výuce chemie.

4. Výukové cíle a indikátory jejich splnění. Formulace s ohledem na žáky, třídy.

5. Organizační formy vyučování chemie (individuální, skupinová, kooperativní apod.); aktivizační metody, didaktické hry v chemii.

6. Školní chemický experiment, demonstrační a žákovské pokusy. Chemické látky, bezpečnost práce, legislativa.

7. Výukové a pomocné prostory, návrh učebny a výukové laboratoře.

8. Pomůcky k výuce chemie. Modely, vizualizace.

9. Struktura výukového obsahu. Učebnice, pracovní sešity a odborné knihy ve výuce chemie. Informační zdroje.

10. Učební úlohy v chemii, didaktické testy, Chemická olympiáda.

11. Příprava učitele na výuku. Její realizace a zpětná reflexe.

12. Plánování výuky chemie (od ŠVP po výukovou lekci).

13. Motivace a stimulace žáků ve výuce chemie.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha