SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
a - CZV832022
Title: Oborově didaktická praxe II
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Předmět navazuje na oborově didaktickou praxi I a na reflektivní seminář k oborově didaktické praxi I. Jeho cílem je dále prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy, profesí učitele a s vlastní výukou. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli chemie na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru praktikovat. Praktikování spočívá v samostatné realizaci vyučovací hodiny pod supervizí pedagoga, účasti na párové výuce. pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky. Dále se studenti zapojují do dalších pedagogických procesů, jako je doučování, práce s talentovanými žáky, asistence žákovi se specifickými potřebami, oprava a hodnocení domácích úloh. Účastní se pedagogické rady školy, předmětové komise, zapojuje se do organizačních činností při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

Činnosti realizované v rámci praxe:

1. Úvodní seminář

2. Příprava na výuku

3. Realizace samostatné vyučovací hodiny pod supervizí

4. Realizace mikrovýstupů, párová výuka s fakultním učitelem

5. Příprava badatelsky orientovaných úloh

6. Zapojení do doučování žáků, asistence žákovi s SVP

7. Práce s talentovaným žákem v rámci badatelsky orientovaných úloh vyšší náročnosti

8. Opravy domácích úloh a testů

7. Příprava didaktických pomůcek a materiálů včetně digitálních

8. Průběžná diskuze s vyučujícím a ostatními studenty

9. Sumativní a formativní hodnocení žáka

10. Participace na inovaci školního kurikula (účast na předmětových komisích)

11. Účast na dalších pedagogických procesech školy (školní a mimoškolní akce, porady aj.)

12. Vedení portfolia z praxe

 
VŠCHT Praha