SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Decision-making for CTOs - CZV837033
Title: Rozhodování pro technické ředitele
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování.
Last update: Pavlíčková Kateřina (07.04.2021)
Literature - Czech

D: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2016.

D: SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

D: ŠVECOVÁ, L., VEBER, J. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021. ISBN: 978-80-271-1385-9.

Další materiály od vyučujících.

Last update: Švecová Lenka (11.12.2021)
Requirements to the exam - Czech

Seminární práce a její obhajoba

On-line test

Last update: Kubová Petra (01.04.2021)
Syllabus - Czech

1. Řízení organizací

2. Procesní řízení a lean management

3. Úvod do rozhodovací analýzy

4. Ekonomické veličiny a jejich vztahy

5. Investiční projekty a metody jejich hodnocení

6. Vícekriteriální hodnocení variant

7. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC

Last update: Kubová Petra (01.04.2021)
 
VŠCHT Praha