Decision-making for CTOs - CZV837033
Title: Rozhodování pro technické ředitele
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Pavlíčková Kateřina Ing. (07.04.2021)
Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování.
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.04.2021)

FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2016.

SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2020. 450 s. (v tisku)

Další materiály od vyučujících.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.04.2021)

Seminární práce a její obhajoba

On-line test

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.04.2021)

1. Řízení organizací

2. Procesní řízení a lean management

3. Úvod do rozhodovací analýzy

4. Ekonomické veličiny a jejich vztahy

5. Investiční projekty a metody jejich hodnocení

6. Vícekriteriální hodnocení variant

7. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC