SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Production and Utilization of Alternative Motor Fuels - D215003
Title: Výroba a použití alternativních motorových paliv
Guaranteed by: Department of Sustainable Fuels and Green Chemistry (228)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Annotation -
Last update: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)
Students become acquinted with the utilization of alternative motor fuels in transport. They get information about the importance of alternative motor fuels, reasons of their use in transport and EU politics in this region. The main part of the course provides students with detailed information on the production of individual types of alternative motor fuels, biofuels, synthetic motor fuels, LPG, natural gas, biogas and hydrogen, their properties and use as motor fuels in transport. Students will gain a comprehensive overview of current and prospective trends in the production of alternative fuels, including related economic issues.
Literature -
Last update: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (13.06.2017)

Demirbas A.: Biodiesel, Springer Verlag Ltd., London 2008, ISBN 978-1-84628-994-1

Nag A. (Ed.): Biofuels Refining and Performance, 1st Ed., Mc Graw-Hill Professional, New York 2007, ISBN 0-07-148970-6

Lee S., Speght J.G., Loyalka S.K. (Eds.): Handbook of Alternative Fuel Technologies, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2007, ISBN 4-0-8247-4069-6

Steynberg A.P., Dry M.E. (Eds.): Fischer - Tropsch Technology, Elsevier, Amsterdam 2004, ISBN 0-444-51354-X

Rhamadas A.S. (Ed.): Alternative Fuel for Tansportation, 1st Ed., CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2011, ISBN 978-1439819579

Demirbas A.: Biorefineries, Springer Verlag Ltd., London 2010, ISBN 978-1-84882-720-2

Learning resources -
Last update: SEBORG (11.06.2014)

Šebor G., Pospíšil M., Žákovec J.: Production and properties of alternative motor fuels and their use in transport, lectures provided to students in electronic form

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

Výsledná známka je tvořena polovinou bodů získaných z předloženého písemného textu, v kterém studen zpracuje zadané téma, a polovinou bodů z ústní zkoušky

Syllabus - Czech
Last update: SEBORG (11.06.2014)

1. Úvod, definice alternativních motorových paliv, význam jejich využití v dopravě a politika EU v této oblasti

2. Bionafta, zdroje pro její výrobu, výroba bionafty zpracováním rostlinných olejů a živočišných tuků

3. Fyzikálně - chemické vlastnosti bionafty, požadavky na kvalitu bionafty a směsných paliv, způsoby distribuce a podmínky pro použití bionafty v dopravě

4. Bioetanol, zdroje a způsoby jeho výroby, rafinace a dehydratace bioetanolu a ekonomické aspekty jeho výroby

5. Výroba bio ETBE , fyzikálně - chemické vlastnosti bioetanolu a bio ETBE, požadavky na kvalitu bioetanolu a směsných paliv, způsoby distribuce bioetanolu a podmínky pro jeho použití v dopravě

6. Výroba biobutanolu, jeho vlastnosti a využití v dopravě, porovnání bioetanolu a biobutanolu z hlediska jejich použití v dopravě

7 Syntetická motorová paliva vyrobená pyrolýzou, resp. hydrotermickým zpracováním biomasy a technologiíi GTL resp.BTL, výroba syntézního plynu

8. Výroba motorových paliv Fischer - Tropschovou syntézou, varianty syntézy, porovnání fyzikálně - chemické vlastností syntetických a klasických motorových paliv

9. LPG, jeho výroba v rámci zpracování zemního plynu a v ropné rafinérii, fyzikálně - chemické vlastnosti a způsoby jeho distribuce, požadavky na kvalitu a jeho použití v dopravě

10. Zemní plyn, zásoby, dálková přeprava, zkapalněný zemní plyn, fyzikálně - chemické vlastnosti, způsoby distribuce, podmínky pro jeho použítí v dopravě - technologie CNG a LNG

11. Bioplyn, suroviny a jeho výroba, chemické složení surového bioplynu a jeho čištění, způsoby distribuce a podmínky pro jeho použití v dopravě

12. Vodík, zdroje vodíku a jeho výroba, hodnocení technologií výroby, fyzikálně - chemické vlastnosti

13. Palivové články, doprava a skladování vodíku, vodíkové čerpací stanice a podmínky pro použití vodíku v dopravě

14. Ekologické a ekonomické aspekty použití alternativních paliv v dopravě

 
VŠCHT Praha