Top Trends Analysis of Environment - D240027
Title: Moderní analytické metody složek životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: P240005, AP240005
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)
Vzorkování. Metodika správného odběru, manipulace, adjustace, přechovávání a doprava vzorků do laboratoře. Zpracování a úprava laboratorních vzorků před rozborem. Moderní instrumentální analytické metody.
Aim of the course - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

Studenti budou umět:

Pracovat se základní i pokročilou legislativou analýzy pevných odpadů

Rozhodovat o volbě metodiky potřebných zkoušek

Provádět analýzy běžných pevných odpadů průmyslových, komunálních a kontaminovaných zemin

Samostatně vyhodnotit a zpracovat výsledky zkoušek

Literature - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

D:

Soil sampling and methods of Analysis. Editor: Marin R Carter. Lewis Publisher

Metodické pokyny, věstníky a doporučení MŽP ČR

United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Soil Taxonomy: A Basic system of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, Second Edition, Washington, 1999.

Vzorkování I. Obecné zásady. Horálek Vratislav a kol. Ing.Václav Helán - 2THETA, Český Těšín 2010

Learning resources - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Syllabus - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

Charakterizace kategorií tuhých odpadů, produkce a složení

Správnost analýz, zdroje chyb, typy kontrol, rozsah rozborů

Manipulace a zacházení se vzorky tuhých odpadů

Analýza tuhých komunálních odpadů

Hodnocení chemických odpadů

Zeminy - ukazatelé a normativy

Rychlé analytické metody

Analýza kontaminovaných pevných matric ve stabilních laboratořích

Analýzy v polních podmínkách

Headspace analýzy

Kolorimetrické metody - chemisorpce

Těkavé organické látky - alifatické, aromatické, halogenované a ostatní těkavé

Těžké kovy, Problémové organické látky (PCBs, pesticidy, herbicidy)